Input:

58/1961 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky, platné do 31.12.1995 Archiv

č. 58/1961 Sb., Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky, platné do 31.12.1995
VYHLÁŠKA
ministerstva chemického průmyslu
ze dne 22. června 1961
o hospodárném a účelném budování uskladňování zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
Ministerstvo chemického průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) stanoví podle § 1 a § 3 dekretu č. 109/1945 Sb., o řízení výroby:
§ 1
Všeobecná ustanovení
(1)  Benzina, národní podnik1) je výhradní distribuční organizací pro odbyt pohonných látek. Za tím účelem je oprávněn budovat a provozovat potřebná uskladňovací zařízení a veřejné čerpací stanice.
(2)  Jiné socialistické organizace mohou budovat uskladňovací zařízení na pohonné látky (automobilové benzíny a motorovou naftu) jen po vyjádření národního podniku Benzina a za podmínek této vyhlášky.
(3)  Veřejné čerpací stanice na pohonné látky mohou jiné socialistické organizace budovat jen se souhlasem národního podniku Benzina.
I
Budování uskladňovacího zařízení
§ 2
(1)  Organizace, které budou zřizovat uskladňovací zařízení pro automobilové benzíny a motorovou naftu, jsou povinny vyžádat si vyjádření národního podniku Benzina k návrhu investičního úkolu. Bez tohoto vyjádření nemůže být investiční úkol schválen.
(2)  Povinnost vyžádat si vyjádření národního podniku Benzina se nevztahuje na organizace podřízené ministerstvu národní obrany a ministerstvu vnitra.
§ 3
Předpokladem pro kladné vyjádření národního podniku Benzina je, že budované uskladňovací zařízení bude odpovídat těmto