Input:

č. 58/1957 Sb. rozh. tr., Garance

č. 58/1957 Sb. rozh. tr.
Stížnost proti rozhodnutí soudu o odkladu výkonu trestu je přípustná s výjimkou případu rozhodnutí o odkladu výkonu trestu podle § 345 odst. 1 tr. ř. a podle § 348 odst. 1 a § 349 tr. ř.
Nesprávné, zákonu odporující poučení soudu první stolice o možnosti podat stížnost, nemůže nic změnit na zákonem stanovené nepřípustnosti stížnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 8. března 1957, 7 To 48/57.)
Lidový soud ve Svitavách povolil usnesením z 20. února 1957 odsouzenému k jeho žádosti podle § 345 odst. 1 tr. ř. na dobu do 15. března 1957 odklad výkonu trestu odnětí svobody v trvání pěti měsíců uloženého odsouzenému pravomocným rozsudkem z 25. ledna 1957. Šlo tu o první žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu. Jako důvod odkladu výkonu trestu lidový soud uznal ve shodě se žádostí potvrzenou jednak MNV, jednak JZD, u něhož odsouzený pracuje, že odsouzený je jediným kolářem u JZD a že dosud nedokončil potřebné opravy na hospodářských strojích a inventáři ani v JZD, ani u zemědělců soukromě hospodařících. Jde tedy o důležitý důvod, pro který lze podle § 345 odst. 1 tr. ř. povolit odklad výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího jeden rok. Pokud odsouzený žádal za povolení odkladu výkonu trestu na delší dobu (do 25. dubna 1957), lidový soud uvedl, že delší odklad by nebyl důvodný, neboť odsouzený od právní moci rozsudku, t. j. od 25. ledna 1957 měl dosti možností, aby svoje záležitosti a práci zařídil tak, aby mohl uložený trest včas nastoupit. Také příslušné opravy na hospodářských strojích a nářadí i zařízení měly být podle názoru lidového soudu již dávno ukončeny. Jestliže se tak nestalo, je věcí odsouzeného a JZD i MNV, aby nejpozději do 15. března 1957, do kdy byl odklad výkonu trestu odsouzenému