Input:

č. 58/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 58/1956 Sb. rozh. tr.
Převede-li pachatel na sebe úmyslně věc z národního majetku, která byla získána trestným činem podle § 245 odst. 1 (písm. a), b) nebo c)J tr. zák. spáchaným jinou osobou anebo to, co za takovou věc bylo opatřeno, dopouští se trestného činu rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák. Jestliže však pachatel takovou věc (pocházející z národního majetku) úmyslně ukryje, aniž ji na sebe nebo na někoho jiného převede, nebo takovou činnost zprostředkuje, při čemž se sám neobohacuje, dopouští se trestného činu podílnictví podle § 250 tr. zák.
Jestliže pachatel ukryje nebo na sebe nebo na někoho jiného převede z nedbalosti věc z národního majetku, která byla získána trestným činem podle § 245 odst. 1 tr. zák. spáchaným jinou osobou, dopouští se trestného činu podílnictví podle § 251 tr. zák.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 6. dubna 1956, 1 Tz 86/56.)
Lidový soud ve Stříbře odsoudil obviněného A a B pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., protože obviněný A koupil pro sebe a obviněný B L pro obviněného A několik prostorových metrů palivového dříví od tr důstojníka, ač oběma obviněným bylo známo, že dříví bylo odcizeno v státních lesích ke škodě lesního průmyslu, národního podniku.
Krajský soud v Plzni k odvolání obviněných je oba zprostil žaloby podle § 162 písm. a) tr. ř., ježto jim uvěřil, že se domnívali, že jde o dříví řádně nabyté, neboť jim je prodával důstojník a vojáci je vozili za bílého dne.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem zrušil rozsudky krajského i lidového soudu a lidovému soudu uložil, aby o věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Generální prokurátor ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že soudy, jestliže měly pochybnosti o vině obviněných, si měly zjednat širší a bezpečnější skutkový základ. Odvolací soud si měl opatřit spis o trestním stíhání důstojníka, který obviněným dříví prodal, aby zjistil bližší okolnosti, za jakých se dopustil rozkrádání dřeva a jeho prodeje a měl sám onoho důstojníka vyslechnout a po přípádě jej konfrontovat s obviněnými.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Obvinění od počátku tvrdili, že neměli tušení, že dříví je kradené. Obviněný A u hlavního líčení a stejně i u odvolacího líčení tvrdil, že mu důstojník řekl, že dříví má od svého příbuzného hajného. Tato jeho obhajoba nebyla důstojníkem potvrzena. Krajský soud však neuvěřil důstojníku, který vypovídal jako svědek u hlavního líčení před lidovým soudem, aniž si sám tohoto svědka u odvolacího líčení vyslechl. Jeho