Input:

58/1955 Sb., Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 58/1955 Sb., Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově, platné do 31.3.1964
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 22. listopadu 1955
o dětských příspěvcích a o ochranné výchově.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
ČÁST I.
Dětské příspěvky.
§ 1.
(1)  Dětem, o něž není dostatečně postaráno jinak, zejména kolektivní péčí, mohou výkonné orgány okresních národních výborů poskytnout dětský příspěvek (dále jen „příspěvek”) až do výše 140 ,- Kčs měsíčně.
(2)  Příspěvek lze poskytnou dítěti do dokonaného 16. roku věku. Jestliže se dítě starší než 16 let soustavně připravuje na budoucí životní povolání studiem na řádném učilišti nebo jiným školením (výcvikem) anebo jestliže si pro nemoc nebo tělesnou nebo duševní vadu nemůže vlastní prací opatřit výživu, lze poskytovat příspěvek až do dokonaného 25. roku věku.
(3)  Podrobnosti o příspěvku upraví předseda státní komise důchodového zabezpečení.
§ 2.
(1)  Má-li dítě, jemuž je poskytován příspěvek, vůči někomu nárok na výživné na základě pravomocného soudního rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu, přechází tento nárok na stát, a to do výše poskytnutých příspěvků.
(2)  Nároky, které přešly na stát, vymáhají výkonné orgány okresních národních výborů soudní exekucí.
§ 3.
Soudy a úřadovny ochrany mládeže jsou povinny poskytovat výkonným orgánům národních výborů potřebnou pomoc.
ČÁST II.
Ochranná výchova.
§ 4.
(1)  Ochranná výchova dětí nařízená soudem se vykonává ve výchovném zařízeních vyžaduje-li to však zdravotní stav dítěte, vykoná se v léčebném ústavu.
(2)  Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které ještě nedokončily základní všeobecné vzdělání jsou dětské domovy se zvýšenou výchovnou péčí, po případě vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.
(3)  Výchovnými zařízeními, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, které dokončily základní všeobecné školní vzdělání jsou výchovny dorostu, po případě, vyžaduje-li to duševní nebo tělesný stav dítěte, jiná výchovná zařízení, která určí ministr školství v dohodě s ministry spravedlnosti a zdravotnictví.
§ 5.
(1)  Výchovná zařízení, v nichž se vykonává soudem nařízená ochranná výchova dětí, zřizuje a zrušuje ministerstvo školství, které též vykonává na ně ústřední dozor.
(2)  Přímé řízení výchovných zařízení, jejich hospodářské zajištění a kontrolu