Input:

č. 58/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 58/1955 Sb. rozh. obč.
Podal-li žalobce žalobu u jednoho z několika příslušných soudů, nemůže se s úspěchem domáhat toho, aby věc byla postoupena jinému z příslušných soudů.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích z 28. října 1954, 6 Co 631/54.)
Národní podnik v Čes. Krumlově se domáhal na žalované žalobou podanou u lidového soudu ve Vimperku jakožto obecného soudu žalované náhrady manka a navrhl, aby žaloba byla vyřízena platebním rozkazem. Když žalovaná podala proti platebnímu rozkazu odpor a předseda senátu ustanovil rok k ústnímu jednání o žalobě, navrhl žalující národní podnik, aby spis byl postoupen lidovému soudu v Čes. Krumlově, příslušnému podle § 408a) o. s. ř. Tento návrh opakoval žalobce potom i u ústního jednání.
Lidový soud ve Vimperku vyslovil na to svou nepříslušnost a s výhradou právní moci postoupil věc lidovému soudu v Čes. Krumlově. V odůvodnění usnesení uvedl: Když žalovaná podala proti platebnímu rozkazu včas odpor, navrhl žalobce postoupeni věci lidovému soudu v Čes. Krumlově, dovolávaje se příslušnosti tohoto soudu podle § 408a) o. s. ř. Poněvadž v řízení, k němuž dojde, bude třeba zjišťovat materiální pravdu na základě důkazů, které jsou většinou soustředěny v sídle žalujícího podniku, bylo by použitím ustanovení § 408a) o. s. ř. usnadněno urychlení a zlevnění celého řízení o žalobě právnické osoby. Vyhověl proto soud žalobcovu návrhu a podle § 55 odst. 1 o. s. ř. vyslovil svou nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena lidovému soudu v Čes. Krumlově.
Krajský soud ke stížnosti žalované usnesení soudu prvé stolice zrušil a návrh žalujícího národního podniku na postoupení věci lidovému soudu v Čes. Krumlově zamítl.
Z odůvodněni:
Jde o žalobu o náhradu škody způsobené podle tvrzení národnímu podniku