Input:

R 58/1954 (tr.); Garance

č. 58/1954 Sb. rozh. tr.
Otázku, zda byla vražda spáchána způsobem zvláště surovým [§ 216 odst. 2 písm. b tr. zák.], nutno zkoumat nejen s hlediska postižené osoby (t. j. zda jí byly způsobeny zvláštní útrapy), nýbrž vzhledem k celkovému způsobu, jakým byla vražda vykonána zejména též se zřetelem k běžným názorům společnosti.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 1. dubna 1954, 4 To 70/54.)
Mladistvý mimo skutečnost, že spáchal několik majetkových deliktů, zavraždil dne 3. prosince 1953 ženu, která šla po silnici kolem lesa, kde se mladistvý potuloval. Čin spáchal v úmyslu získat peníze, když mzdu za práci a výtěžek z majetkových trestných činů před tím spáchaných utratil na různých zábavách. Proto místo do práce zašel kritického dne do lesa, kde si uřízl větev se stromu, z níž vyrobil silnou hůl. Nejprve nechal minout po silnici při lese několik mužů, o nichž se domníval, že jsou silnější nežli on. Nato zapředl krátkou rozmluvu s kolem jdoucí ženou, která se ho tázala, kolik je hodin. Když jí odpověděl a žena odcházela dále, běžel za ní, nadběhl si lesní zkratkou a očekával její příchod. Za chvíli žena opět minula mladistvého, jehož si nepovšimla. Mladistvý, maje v ruce hůl, se k ní zezadu rychle přiblížil, rozhlédl se nejprve, zda není někdo nablízku, a pak ženu znenadání udeřil silným úderem holí do temene hlavy. Po této ráně zavrávorala žena, nežli se však mohla obrátit, udeřil ji mladistvý do hlavy po druhé. Nato žena klesla k zemi, aniž by volala o pomoc. Mladistvý ji nato uchopil za nohy a táhl ji s obličejem obráceným k zemi přes silnici do lesa svažujícího se k hustému porostu. Když ji odtáhl asi na vzdálenost 15 m od silnice, začal ženu prohledávat, aby se zmocnil peněz, pro které se rozhodl ji zavraždit. Nalezl u ní však jen malou částku, jíž se zmocnil. Aby ženu lépe ukryl, zatáhl ji nato ještě několik metrů dále, položil ji do vyschlého koryta potůčku, kde byl hlubší výmol, a hodil jí na hlavu velký kámen 20 kg těžký a kromě toho ještě dva menší kameny, jimiž jí rozdrtil hlavu a znetvořil obličej. Nato odešel. Podle znaleckého posudku při pitvě bylo zjištěno, že u zavražděné trvalo bezvědomí před smrtí nějakou dobu. Za příčinu smrti označuje pitevní nález