Input:

58/1954 Sb., Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 6.8.1959 Archiv

č. 58/1954 Sb., Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 6.8.1959
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 17. prosince 1954
o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu.
Ministr dopravy nařizuje v dohodě s ministrem-předsedou státního úřadu plánovacího a ostatními zúčastněnými ministra podle § 13 odst. 3 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
§ 1.
(1)  Motorová vozidla a jejich přívěsy, jimž dopravní inspektorát trvale odňal způsobilost k provozu (dále „vraky”), podléhají povinnému výkupu podle tohoto nařízení.
(2)  Povinný výkup se nevztahuje na vraky motocyklů, motorových tříkolek, motorových vozíků pro invalidy, vozítek a přívěsů těchto vozidel.
§ 2.
Výkup vraků provádí, pokud dále není stanoveno jinak, Mototechna, odbytové středisko průmyslu motorových vozidel, národní podnik.
§ 3.
(1)  Vlastník vraku jest povinen jej nabídnout k výkupu nejbližší příslušné provozovně Mototechny do 30 dnů ode dne, kdy toto nařízení nabylo účinnosti, po případě ode dne, kdy příslušný dopravní inspektorát trvale odejme vozidlu způsobilost k provozu. Stejnou povinnost jako vlastník má i organisace státního socialistického sektoru, která má vrak ve správě, jakož i každý jeho držitel, nebo ten, kdo má vrak u sebe (dále „držitel vraku”).
(2)  Před rozhodnutím dopravního inspektorátu nesmí být z vozidla, jež má být trvale vyřazeno, vyňata žádná součástka. Při tomto rozhodnutí může být držiteli vraku povoleno, aby si ponechal z vozidla jen ty součástky, o nichž prokázal, že je jich ihned nezbytně třeba k opravě jiného jeho vozidla; povolení musí být uvedeno v protokole o trvalém vyřazení vozidla a může být u některých druhů součástek vázáno na odevzdání součástek poškozených.
(3)  Součástky vraků se vykupují za ceny stanovené podle zvláštních předpisů.
§ 4.
(1)  Mototechna je povinna zajistit využití materiálu z vraku; proto co možno nejdříve rozebere vrak v rozsahu nutném ke