Input:

58/1953 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém, platné do 31.3.1958 Archiv

č. 58/1953 Sb., Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém, platné do 31.3.1958
[zrušeno č. 11/1958 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 3. června 1953
o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Aby bylo zajištěno jednotné plánování, koordinace řízení a jednotná kontrola geologické práce na celém státním území, zřizuje se vládní výbor pro geologii (dále jen „výbor“).
§ 2.
Úkolem výboru je:
a) vytyčovat s hlediska zajištění hlavních rozvojových perspektiv národního hospodářství úkoly geologických výzkumných a průzkumných prací prováděných k zabezpečení jednotlivých odvětví průmyslu prokázanými zásobami nerostných surovin;
b) koordinovat plán všech geologických výzkumných a průzkumných prací;
c) vydávat závazné směrnice, normy a pokyny pro provádění geologických výzkumných a průzkumných prací;
d) odborně kontrolovat geologické výzkumné a průzkumné práce, prováděné Ústředním ústavem geologickým a ministerstvy;
e) klasifikovat zásoby ložisek nerostných surovin a schvalovat výpočty zásob těchto ložisek, a to prostřednictvím komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin, jejíž členy jmenuje vláda;
f) shromažďovat, posuzovat a evidovat výsledky geologických výzkumných a průzkumných prací, předložené komisi pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin;
g) pečovat o zajištění potřebných geologických kádrů a spolupůsobit při jejich