Input:

58/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům Garance

č. 58/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 20. srpna 1945
o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům.
K návrhu vlády ustanovují:
§ 1.
(1)  Státním zaměstnancům přísluší počínaje od 1. srpna 1945 platový přídavek, jeho výměra se stanoví:
při ročním služném roční částkou
 
(platu mu odpovídajícím)
K
do 20.000 K
6.000
přes 20.000 K do 30.000 K
4.800
přes 30.000 K do 40.000 K
3.600
přes 40.000 K do 50.000 K
2.400.
(2)  Služným ve smyslu předcházejícího odstavce se rozumí u soudců a úředníků uvedených v § 53 platového zákona č. 103/1926 Sb., jakož u osob učitelských základní a funkční služné.
(3)  Zaměstnanec nesmí na služném (platu mu odpovídajícím) a platovém přídavku podle tohoto nařízení dostati méně než zaměstnanec s nejblíže nižším služným (platem mu odpovídajícím), pro něž je stanoven nejblíže vyšší platový přídavek. Tohoto platí obdobně i v případech, ve kterých služné (plat mu odpovídající) převyšuje 50.000 K.
(4)  Neplně zaměstnaní, jejichž pracovní doba nepřevyšuje 10 hodin týdně, jakož i neplně zaměstnaní učitelé se zmenšeným počtem vyučovaných hodin obdrží poměrnou část platového přídavku (odstavec 1) podle poměru jejich pracovní doby k pracovní době plně zaměstnaných v částkách, které určí ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.
§ 2.
Platový přídavek podle § 1 jest splatný měsíčně zároveň se služným