579/2002 Sb., Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ve znění účinném k 6.8.2003

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 579/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 17. prosince 2002
o státním rozpočtu České republiky na rok 2003
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
252/2003 Sb.
(k 6.8.2003)
mění § 1, slova (částky) v přílohách č. 1, 2, 3 a 4
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
§ 1
(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2003 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 686 062 391 000 Kč, celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 807 962 391 000 Kč. Schodek státního rozpočtu, který činí 121 900 000 000 Kč, bude vypořádán těmito financujícími položkami:
a) vydáním státních dluhopisů podle zvláštního právního předpisu do výše 117 080 033 000 Kč,
b) změnou stavů na účtech státních finančních aktiv do výše 608 466 000 Kč,
c) přijatými dlouhodobými úvěry do výše 4 211 501 000 Kč.

Ukazatele podle věty první a druhé jsou obsaženy v příloze č. 1.
(2) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2.
(3) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3.
(4) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4.
(5) Výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku jsou uvedeny v příloze č. 5.
(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům jednotlivých krajů, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 15 634 354 000 Kč uvedenými v příloze č. 6. Příloha č. 6 obsahuje i kritéria pro výpočet dotace.
(7) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotacemi a příspěvky v celkové výši 19 301 342 000 Kč uvedenými v příloze č. 7.
(8) Ve státním rozpočtu je obsažen finanční vztah k rozpočtům obcí s rozšířenou působností, a to příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 4 433 981 000 Kč uvedený v příloze č. 8.
(9) Výše příspěvku na výkon státní správy pro jednotlivé obce podle odstavce 7 se stanoví podle postupu uvedeného v části A přílohy č. 9, pro obce s rozšířenou působností podle odstavce 8 se stanoví podle postupu uvedeného v části B přílohy č. 9.
(10) Ve státním rozpočtu je obsažena dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 6 730 000 000 Kč. Z této dotace je částka ve výši 6 418 580 000 Kč určena na regulaci trhu a částka ve výši 311 420 000 Kč je určena na krytí správních výdajů Státního zemědělského intervenčního fondu.
(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. se stanoví ve výši 120 000 000 000 Kč.
§ 2
(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státních rozpočtů na roky 1997 až 2002, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím kapitol státního rozpočtu a okresních úřadů obcím na řešení povodňových škod vzniklých v letech 1997, 1998 a 2002 a nebyly vyčerpány do 31. prosince 2002, byly těmito kraji a obcemi použity v roce 2003 ke stejným účelům, na které byly vyčleněny v letech 1997 až 2002.
(2) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Financování opatření k odstranění následků povodní“, „Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“, „Financování řešení důsledků kosovské krize“, rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv, o prostředky, které nebyly v roce 2002 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto překročení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu a financující položka
 
 Nahoru