Input:

575/1990 Sb., Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění účinném k 1.7.2022 Garance

č. 575/1990 Sb., Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. prosince 1990
o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší čl. III
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
(1) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:
a) ministerstvo výstavby a stavebnictví,
b) ministerstvo strojírenství a elektrotechniky.
(2) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází
a) z ministerstva výstavby a stavebnictví
1. ve věcech investičního rozvoje na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,
b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky
1. ve věcech těžby, úpravy a zušlechťování rud a magnezitu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. v ostatních věcech na ministerstvo průmyslu,
c) z ministerstva práce a sociálních věcí
1. ve věcech sociálního školství na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
2. ve věcech zdravotně sociální péče o zdravotně postižené občany na ministerstvo zdravotnictví,
d) z ministerstva zdravotnictví ve věcech zdravotnické výroby na ministerstvo průmyslu,
e) z ministerstva vnitra
1. ve věcech sběrných surovin na ministerstvo průmyslu,
2. ve věcech soukromého podnikání občanů na ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,
f) z ministerstva životního prostředí
1. ve věcech geologického průzkumu na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
2. ve věcech lesních hospodářských plánů na ministerstvo zemědělství.
(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálním ústředním orgánům státní správy ve věcech
a) pošt, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby a úpravy tuhých paliv, těžby ropy a zemního plynu a těžby, úpravy a zušlechťování radioaktivních surovin, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
b) hutnictví, státní služby pro drahé kovy, sběru kovového odpadu od právnických osob a hospodaření s kovovým odpadem, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo průmyslu,
c) dálnic, námořní dopravy, říční plavby a civilního letectví, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,
d) zahraničního obchodu a cestovního ruchu, vykonává tuto působnost v rozsahu příslušejícím České republice ministerstvo obchodu a cestovního ruchu.
(4) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2:
a) z ministerstva výstavby a stavebnictví na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
b) z ministerstva strojírenství a elektrotechniky na ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj a ministerstvo průmyslu,
c) z ministerstva práce a sociálních věcí na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo zdravotnictví,
d) z ministerstva zdravotnictví na ministerstvo