570/1990 Sb., Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích, platné do 31.12.1992

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 570/1990 Sb.
[zrušeno č. 368/1992 Sb.]
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 19.prosince 1990
o správních poplatcích
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.(dále jen „zákon “):
Vyměřování a placení správního poplatku
§ 1
(1) Orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky a jiné orgány státní správy1) (dále jen „ správní orgány“) vyměřují a vybírají správní poplatky (dále jen „poplatky“) za úkony, které jsou jako předměty poplatků stanoveny v sazebnících poplatků I a II (dále jen „sazebník“).Sazebník uvedený v příloze této vyhlášky je její nedílnou součástí.Za orgány státní správy České republiky a Slovenské republiky se pro účely této vyhlášky považují i státní archivy.
(2) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku s výjimkou položky 80 sazebníku.
(3) Základem poplatku stanoveného procentem je cena nebo hodnota předmětu úkonu, která je platná v místě a v čase provedení tohoto úkonu.Poplatník sdělí cenu nebo hodnotu předmětu úkonu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neučiní-li tak, zjistí správní orgán cenu nebo hodnotu předmětu úkonu na náklady poplatníka.
(4) Základ poplatku stanoveného procentem se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny dolů.
§ 2
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné okamžitě při podání.Pokud nebyl poplatek zaplacen při podání, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení výzvy správního orgánu k zaplacení poplatku, není-li v jednotlivých položkách sazebníku stanoveno jinak.
(2) Poplatky za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen,2) jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(3) Poplatky stanovené v sazebníku procentem z ceny nebo hodnoty předmětu úkonu se vyměřují před provedením úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.
(4) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a Slovenské republiky se platí kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000,- Kčs, s výjimkou poplatků placených u československých zastupitelských úřadů, nebo převodem z účtu u peněžního ústavu, anebo poštovní poukázkou, popřípadě v hotovosti.
(5) Poplatky vyměřované a vybírané okresními úřady a obecními úřady se platí převodem z účtu u peněžního ústavu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti u těchto úřadů.
(6) Správní orgán odpovídá za včasné a ve správné výši zaplacené poplatky, popřípadě za řádné vymáhání nezaplacených poplatků.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a Slovenské republiky s výjimkou poplatků placených kolkovými
 
 Nahoru