Input:

R 57/1961; Náhrada škody. Pracovní poměr Garance

č. 57/1961 Sb. rozh.
Zásady vyslovené v rozhodnutí č. 46/60 Sbírky rozh. čs. soudů, podle nichž zaměstnanec, který při výkonu svého zaměstnání způsobí porušením povinnosti z pracovního poměru škodu cizímu podniku nebo jiné třetí osobě, odpovídá jen svému zaměstnavateli, nelze použít v případě, kdy jde o vybočení zaměstnance z povinností vyplývajících z pracovního poměru.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 9. února 1961, 11 Co 28/61).
Okresní soud v Liberci vyhověl žalobě, jíž se žalující podnik domáhal na žalovaném náhrady škody, kterou mu způsobil tím, že jako kuchař v závodní kuchyni provozované v žalobcově podniku Restauracemi a jídelnami přepouštěl topný plyn propan-butan používaný a žalobcem dodávaný pro účely závodní kuchyně do své láhve, aby jej použil pro potřebu ve své vlastní domácnosti, při čemž řádně nezajistil plynovou láhev, takže spadla na zem a došlo k unikání plynu, který se vzňal, což mělo za následek výbuch a požár budovy, její poškození a vznik škody v zažalované částce.
Ve věci zavinění žalovaného na vzniklé škodě opřel se soud ve smyslu § 92 o. s. ř. o pravomocný odsuzující rozsudek trestního soudu, jímž byl žalovaný odsouzen pro trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 192 odst. 1 a 2 písm. b) trest. zák., a odsoudil žalovaného k náhradě škody podle § 337 obč. zák. v žalobou uplatněné výši.
Krajský soud v Ústí n. L. rozhodnutí soudu prvé stolice potvrdil.
Odůvodnění:
Žalovaný domáhá se odvoláním, aby rozsudek soudu prvé stolice byl změněn a žaloba byla zamítnuta. Vytýká soudu prvé stolice pochybení po stránce právního posouzení věci. Tvrdí, pokud prý škodu nezavinil svojí nedbalostí, že prý odpovídá za ni toliko svému zaměstnavateli Restauracím a jídelnám, neboť k výbuchu došlo v době, kdy již plnil povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Neměl proto být nárok na náhradu škody uplatněn žalobcem přímo proti němu.
Žalovaný se neprávem dovolává, aby na jeho případ byla použita zásada ražená v rozh. č. 46/60 Sbírky rozh. čs. soudů. Podle citovaného rozhodnutí zaměstnanec, který při výkonu svého zaměstnání způsobí porušením povinností z pracovního poměru škodu cizímu podniku nebo třetí osobě, odpovídá jen svému zaměstnavateli, a to v rozsahu a za podmínek zák. č. 71/1958 Sb. Rozhodnutí č. 46/90 Sbírky rozh. čs. soudů vychází