Input:

č. 57/1960 Sb. rozh. tr., Garance

č. 57/1960 Sb. rozh. tr.
Řízení motorového vozidla po požití alkoholu proti výslovnému zákazu uvedenému v § 10 odst. 3 písm. c) vyhl. č. 145/1956 Ú. l. o provozu na silnicích, nutno vzhledem k snížené schopnosti řízení tím vyvolané a proto i vzhledem k zvýšenému nebezpečí úrazů považovat zásadně za porušení důležité povinnosti uložené řidiči zákonem ve smyslu odst. 2 § 221 nebo § 222 tr. zák.
Nepřiměřeně rychlou jízdu v zatáčce (tzv. řezání zatáčky), jíž se řidič dostane do protisměru, nutno považovat za porušení důležité povinnosti uložené zákonem ve smyslu § 221, event. § 222 odst. 2 tr. zák.
Souběh trestného činu opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. a trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti nebrání posouzení trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti jako spáchaného porušením důležité povinnosti vyplývající z povolání pachatele, nebo uložené mu podle zákona, tedy i podle § 221 odst. 2, nebo § 222 odst. 2 tr. zák., jestliže pachatel takovou důležitou povinnost porušil.
Podmíněný odklad výkonu trestu zákazu řízení motorových vozidel lze u řidičů, kteří se dopustili trestného činu v souvislosti s řízením motorového vozidla, stalo-li se tak v opilosti, povolit jen výjimečně a pakliže šlo o zřejmě zcela nahodilé vybočení pachatele, který se jinak osvědčil jako dbalý, svědomitý a zodpovědný řidič a u něhož jsou i jinak dány dostatečné předpoklady, že zákaz řízení i jen podmíněně uložený přispěje k pachatelově výchově.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 27. září 1960 - 8 Tz 10/60)
Obžalovaný dne 15. května 1960 na silnici ze Slap do Štěchovic řídil motocykl na prudkém svahu v zatáčce silnice nepřiměřeně velkou rychlostí 60 - 70 km/hod. k tomu ještě po předchozím požití několika piv (dvou 12 stupňových a jednoho 10 stupňového), jež vypil, ačkoliv si byl vědom, že pojede na motorovém vozidle, což mělo za následek, že vozidlo neovládl, dostal motocykl do smyku a přivodil jeho pád, který měl za následek ublížení na zdraví tandemisty S.
Lidový soud Praha-západ uznal obžalovaného vinným trestnými činy opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. a ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání osmi měsíců a k vedlejšímu trestu zákazu řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku (§ 51 odst. 2 písm. a) tr. zák.). Jak trest hlavní, tak i trest vedlejší byly uloženy podmíněně, se zkušební dobou jednoho roku. Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu vyslovil porušení zákona v ustanoveních § 221 odst. 2 a § 17 odst. 1, § 19 odst. 1, § 22 odst. 1 a § 24 odst. 1 tr. zák., zrušil rozsudek ve výroku o vině trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 221 odst. 1 tr. zák. a ve výroku o trestu a uznal obžalovaného vinným též podle odst. 2, § 221 tr. zák. a uložil vedle téhož trestu hlavního nepodmíněný vedlejší trest zákazu řízení motorových vozidel na 3 (tři) roky.
Z odůvodnění:
Skutková zjištění v rozsudku uvedená jsou správná a odpovídají plně výsledkům dokazování, zejména i zkoušce na alkohol v krvi obžalovaného a jeho doznání, až na to, že z výpovědi svědka H., slyšeného v hlavním líčení, vyplývá, že obžalovaný vypil