Input:

č. 57/1958 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 57/1958 Sb. rozh. obÄŤ.
Odmítl-li soud u něho podanou žalobu proto, že věc patří před arbitráž, vrátí se soudní poplatek žalobci.
(Rozhodnutí krajského soudu v Čes. Budějovicích ze 4. července 1957, 3 Co 541/57.)
Žaloba podaná žalujícím národním podnikem byla usnesením lidového soudu v Čes. Budějovicích odmítnuta, ježto je dána pravomoc státní arbitráže a dovolaný soud byl tudíž podle § 57 písm. b) o. s. ř. nepříslušný. Toto odmítnutí stalo se až při ústním jednání k námitkám žalované a okresního prokurátora, který vstoupil podle § 6 o. s. ř. do řízení.
Lidový soud v Čes. Budějovicích návrh žalující strany na vrácení složeného soudního poplatku zamítl. K odůvodnění uvedl, -že podle § 13 zák. č. 173/1950 Sb. o soudních poplatcích soud vrací plátci poplatek odmítne-li žalobu bez ústního jednání, případně že vrací 4/5 poplatku, byly-li návrh či žaloba vzaty zpět nejpozději do začátku ústního jednání. Poněvadž v souzené věci došlo k odmítnutí žaloby až při ústním jednání po námitkách, nepřichází vrácení poplatku v úvahu.
Krajský soud napadené usnesení změnil tak, že uložil lidovému soudu, aby zaplacený soudní poplatek vrátil žalujícímu národnímu podniku.
Odůvodnění:
Ve stížnosti proti rozhodnutí lidového soudu namítl žalující podnik, že ta okolnost, o níž soud své rozhodnutí opřel, totiž že věc patří před státní arbitráž, byla zřejmá již ze samotné žaloby a že měl proto lidový soud žalobu hned odmítnout a postupovat podle § 57 odst. 1 písm. b) a odst. 3 o. s. ř. Jestliže tak neučinil, nemůže to být důvodem k zamítnutí návrhu na vrácení soudního poplatku. Zdůrazňuje, že bude nucen zaplatit poplatek znovu v řízení arbitrážním a že není myslitelné, aby v jedné a téže věci byl nucen platit soudní poplatek a pak i arbitrážní poplatek.
Krajský prokurátor, který podle § 6 o. s. ř. vstoupil do řízení, navrhl, aby stížnosti bylo vyhověno. Poukázal ve svém vyjádření na to, že předpisy o arbitrážních poplatcích, které byly vydány až po zákonu č. 173/1950 Sb., o soudních poplatcích, počítají s tím, že může dojít k postoupení žádosti soudu a pro ten případ stanoví, že se poplatek vrátí účastníku, který jej zaplatil. Nerozeznávají v tom případě, v jakém stadiu řízení k postoupení došlo [§ 9 odst. 3 písm. b) nař. min. fin. č. 63/1953 Sb., směrnice hlavního arbitra č. 3/1953, štr. 1337 Ú. 1. bod 4 b)]. Tyto předpisy vycházejí ze zásady, že poplatek za projednání věci se nikdy neplatí dvakrát, když žádost byla podána u nepříslušné arbitráže. V projednávaném případě sice k opačnému postoupení arbitrážnímu orgánu nedošlo, avšak ve smyslu ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. dojít mělo. Rozhodnutí lidového soudu