Input:

57/1957 Sb., Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany Garance

č. 57/1957 Sb., Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
ZÁKON
ze dne 31. října 1957
o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Tímto zákonem se provádí Dohoda mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií a vypořádání otevřených majetkových otázek, vyhlášená vyhláškou ministra zahraničních věcí č. 31/1957 Sb. v příloze sbírky zákonů (dále jen „Dohoda”).
§ 2
(1)  Nároky československého státu a československých právnických i fysických osob vůči jugoslávskému státu a jugoslávským právnickým a fysickým osobám, pokud se na ně vztahuje Dohoda, zanikají dnem 11. února 1956.
(2)  Vláda se zmocňuje stanovit zásady, v kterých případech, zejména za které druhy zaniklých nároků (odstavec 1) stát poskytne náhradu. Ministerstvo Financí stanoví podrobnosti, zejména v jaké výši a za jakých podmínek se náhrada poskytne, jakož i o zániku nároku na náhradu.
(3)  Rozhodovat ve věcech, na které se vztahuje ustanovení odstavce 2, přísluší ministerstvu financí nebo orgánu jím pověřenému; o řízení v těchto věcech platí vládní nařízení č. 20/1955 Sb., o řízení ve věcech správních (správní řád).
§ 3
(1)  Nároky jugoslávského státu a jugoslávských právnických a fysických osob vůči československému státu a československým právnickým a fysickým osobám, pokud se na ně vztahuje Dohoda, přecházejí dnem 11. února 1956 na československý stát.
(2)  Dlužníci jsou přechodem nároků podle ustanovení odstavce 1 zproštěni plnit své závazky dosavadním