Input:

R 57/1956; Garance

č. 57/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
K otázce nároku (hlavního účetního) na výplatu prémií v podniku spadajícím do oboru působnosti ministerstva strojírenství (výnos ministra strojírenství z 25. března 1954 a prováděcí pokyny k němu z 1. dubna 1954 a směrnice ze 17. února 1955 č. 152656/ 55-N).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 27. ledna 1956, Cz 616/55.)
Žalobce uplatňuje proti žalovanému národnímu podniku, náležejícímu do sektoru ministerstva strojírenství u něhož je zaměstnán jako hlavní účetní, nárok na vyplacení prémie za měsíc březen 1955 v částce 756 Kčs. Tvrdil, že tento nárok na prémie byl mu zaručen při splnění jistých ukazatelů pracovní smlouvou, a ačkoli tyto ukazatelé byly v uvedené době splněny, odepřel mu žalovaný podnik na pokyn hlavní správy ministerstva strojírenství, pro nějž tu však nebyly žádné oprávněné důvody, prémii vyplatit.
Lidový soud v Hořovicích žalobě vyhověl. Zjistilrdže žalobci přísluší při splnění a překročení plánu výroby odpovídající tomu zvýšení základního platu, dále že za měsíc březen 1955 splnil žalovaný podnik plán hrubé výroby na 117,05 °/o a posléze, že hlavní správa ministerstva strojírenství zakázala výplatu prémií u zaměstnanců, kteří mají jako prémiový ukazatel dodržení plánu mzdového fondu, pokud došlo k jeho překročení, což nutno posoudit podle statistického výkazu V 1-12. Tento pokyn hlavní správy ministerstva strojírenství považoval lidový soud za nezávazný, poněvadž podle jeho názoru je v rozporu se všeobecnými směrnicemi tohoto ministerstva, podle nichž žalobci nárok na výplatu prémií za rozhodující dobu jinak přísluší.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že uvedeným rozsudkem lidového soudu v Hořovicích byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Žalobce je zaměstnán jako hlavní účetní žalovaného národního podniku. Tento podnik, jak plyne z výsledku řízení, je národním podnikem spadajícím do oboru působnosti ministerstva strojírenství. Platové podmínky technických a administrativních zaměstnanců v národních podnicích náležejících do oboru tohoto ministerstva řídí se platovou úpravou, kterou toto ministerstvo stanoví v dohodě s jednotnou odborovou organisací podle § 1 zák. č. 244/ 1948 Sb. o státní mzdové politice a § 2 vl. nař. č. 27/1951 Sb. o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise. Úpravu prémiování zaměstnanců, jakožto doplňkovou formu mzdy, provádí pak prémiové řády, vydané podle směrnic vyhlášky č. 522/1947 Ú. l. I, pokud jejich použivatelnost nebyla dotčena usnesením státní mzdové komise z 15. května 1954, částka 74/1954 Ú. l. Prémiování technických a administrativních zaměstnanců podniků ministerstva strojírenství bylo v rámci těchto oprávnění upraveno výnosem ministerstva strojírenství ze dne 25. března 1954 a prováděcími pokyny k tomuto výnosu ze dne 1. dubna 1954. Tento prémiový řád zavedl nový způsob prémiování technických a administrativních zaměstnanců, jednak podle plnění hrubé výroby, jednak podle uvážení ředitele podniku. Při prvém způsobu prémiování, který jak lze dovodit z řady ustanovení výnosu, zakládá vynutitelný nárok zaměstnance, je podle § 3 odst. 3 podmínkou vzniku nároku na vyplacení prémie dodržení plánu výroby zboží, sortimentu a