Input:

57/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 57/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, platné do 31.3.1964
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 22. listopadu 1955,
kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Účel úpravy.
Péče o ochranu dětí vyžaduje, aby bylo lépe než dosud postaráno o plynulou úhradu osobních potřeb dětí v těch případech, kdy je nutno plnění vyživovací povinnosti vynucovat zákrokem se strany státu. Proto se postup při vymáhání úhrady osobních potřeb nezletilých dětí, stanovený předpisy o občanském soudním řízení, zjednodušuje a urychluje.
§ 2.
Zabavení platu.
(1)  Změní-li dlužník zaměstnavatele poté, kdy byl zabaven jeho plat pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, vztahuje se zákaz daný při povolení exekuce dlužníkovu zaměstnavateli (poddlužníkovi), aby dlužníkovi platil, jakož i zákaz daný dlužníkovi, aby jakkoli nakládal se zabaveným platem, i na dlužníkův plat u každého dalšího zaměstnavatele (poddlužníka).
(2)  Dlužníkův plat je u každého dalšího poddlužníka zabaven dnem, kdy bylo poddlužníkovi soudem do vlastních rukou doručeno vyrozumění o tom, že proti dlužníkovi byla povolena exekuce na plat; tímto dnem nabývá také vymáhající věřitel k dlužníkovu platu zástavní právo. Na to soud zároveň s doručením vyrozumění poddlužníka upozorní; vedle toho mu zašle vyúčtování srážek provedených dosavadním poddlužníkem a vyrozumějí o provedených opatřeních vymáhajícího věřitele.
§ 3.
Povinnosti poddlužníka.
(1)  Poddlužník je povinen oznámit do tří dnů soudu, kterým dnem dlužníkův pracovní poměr u něho skončil a kdo je novým zaměstnavatelem dlužníka, je-li mu tato skutečnost známá; s tímto oznámením je povinen zaslat soudu dvojmo vyúčtování srážek provedených s dlužníkova platu na úhradu vymáhané pohledávky. Na tyto povinnosti upozorní soud poddlužníka již v usnesení, kterým povoluje exekuci, a každého dalšího poddlužníka ve vyrozumění podle § 2 odst. 2.
(2)  Lhůta pro vyjádření poddlužníka stanovená podle § 542a odst. 1 o. s. ř. zkracuje se na 15 dní.
§ 4.
Povinnosti dlužníka.
(1)  Dlužník je bez újmy povinnosti uvedených v § 542 o. s. ř. povinen oznámit do tří dnů soudu
a)  den, kdy skončil jeho pracovní poměr u poddlužníka,
b)  jméno a adresu nového zaměstnavatele.
(2)  při nástupu do práce u nového zaměstnavatele je dlužník povinen učinit prohlášení podle § 5 odst. 1.
§ 5.
Povinnosti zaměstnavatele.
(1)  Zaměstnavatel je povinen vyžádat si od zaměstnance při nástupu do práce prohlášení, zda se proti němu nevede exekuce na plat pro pohledávku k úhradě osobních potřeb nezletilých dětí, po případě, kterým soudem a pro jakou pohledávku tohoto druhu je exekuce vedena.
(2)  Zjistí-li zaměstnavatel, že proti zaměstnanci je vedena exekuce tohoto druhu, oznámí neprodleně soudu, který exekuci povolil, že zaměstnanec nastoupil u něho do práce.
§ 6.
Následky porušení povinností