Input:

57/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 57/1955 Sb., Zákonné opatření, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 22. listopadu 1955,
kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Účel úpravy.
Péče o ochranu dětí vyžaduje, aby bylo lépe než dosud postaráno o plynulou úhradu osobních potřeb dětí v těch případech, kdy je nutno plnění vyživovací povinnosti vynucovat zákrokem se strany státu. Proto se postup při vymáhání úhrady osobních potřeb nezletilých dětí, stanovený předpisy o občanském soudním řízení, zjednodušuje a urychluje.
§ 2.
Zabavení platu.
(1) Změní-li dlužník zaměstnavatele poté, kdy byl zabaven jeho plat pro pohledávky na úhradu osobních potřeb nezletilých dětí, vztahuje se zákaz daný při povolení exekuce dlužníkovu zaměstnavateli (poddlužníkovi), aby dlužníkovi platil, jakož i zákaz daný dlužníkovi, aby jakkoli nakládal se zabaveným platem, i na dlužníkův plat u každého dalšího zaměstnavatele (poddlužníka).
(2) Dlužníkův plat je u každého dalšího poddlužníka zabaven dnem, kdy bylo poddlužníkovi soudem do vlastních rukou doručeno vyrozumění o tom, že proti dlužníkovi byla povolena exekuce na plat; tímto dnem nabývá také vymáhající věřitel k dlužníkovu platu zástavní právo. Na to soud zároveň s doručením vyrozumění poddlužníka upozorní; vedle toho mu zašle vyúčtování srážek provedených dosavadním poddlužníkem a vyrozumějí o provedených opatřeních vymáhajícího věřitele.
§ 3.
Povinnosti poddlužníka.
(1) Poddlužník je povinen oznámit do tří dnů soudu, kterým dnem dlužníkův pracovní poměr u něho skončil a kdo je novým zaměstnavatelem dlužníka, je-li mu tato skutečnost známá; s tímto oznámením je povinen zaslat soudu dvojmo vyúčtování srážek provedených s dlužníkova platu na úhradu vymáhané pohledávky. Na tyto povinnosti upozorní soud poddlužníka již v usnesení, kterým povoluje exekuci, a každého dalšího poddlužníka ve vyrozumění podle § 2 odst. 2.
(2) Lhůta pro vyjádření poddlužníka stanovená podle § 542a odst. 1 o. s. ř. zkracuje se na 15 dní.
§ 4.
Povinnosti dlužníka.
(1) Dlužník je bez újmy povinnosti uvedených v § 542 o. s. ř. povinen oznámit do tří dnů soudu
a) den, kdy skončil jeho pracovní poměr u poddlužníka,
b) jméno a adresu nového zaměstnavatele.
(2) při nástupu do práce u nového zaměstnavatele je dlužník povinen učinit prohlášení podle § 5 odst. 1.
§ 5.
Povinnosti zaměstnavatele.
(1) Zaměstnavatel je povinen vyžádat si od zaměstnance při nástupu do práce prohlášení, zda se proti němu nevede exekuce na plat pro pohledávku k úhradě osobních potřeb nezletilých dětí, po případě, kterým soudem a pro jakou pohledávku tohoto druhu je exekuce vedena.
(2) Zjistí-li zaměstnavatel, že proti zaměstnanci je vedena exekuce tohoto druhu, oznámí neprodleně soudu, který exekuci povolil, že zaměstnanec nastoupil u něho do práce.
§ 6.
Následky

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací