Input:

č. 57/1955 Sb. rozh. obč., Garance

č. 57/1955 Sb. rozh. obč.
Nové důkazy ve smyslu § 197 písm. a) o. s. ř. mohou odůvodnit návrh na obnovu řízení jen vztahují-li se k rozhodným skutečnostem.
Pokládal-li rozhodující soud určitou skutečnost za nerozhodnou, nelze povolit obnovu řízení proto, že navrhovatel nalezl o této skutečnosti nové důkazy.
(Rozhodnutí krajského soudu v Olomouci z 19. listopadu 1954, 10 Co 333/54.)
Navrhovatel, který byl v původním řízení žalován o vrácení 1 q brambor a 1 q ovsa, namítal proti žalobě, že oves i brambory odvezl z žalobcovy usedlosti po skončení společného hospodaření proto, že svého času tam dodal toto množství plodin jako sadbu, takže si po skončení společného hospodaření se žalobcem odvezl jen svůj majetek. O tomto tvrzení nabídl žalovaný v původním řízení i důkaz svědky. Soud důkazy ty provedl a zhodnotil, přesto ale neuznal oprávnění žalovaného k odvozu brambor a ovsa a odsoudil žalovaného k vrácení těchto plodin. V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že žalovaný nemohl nabýt oprávnění k odvozu i kdyby byl skutečně při zahájení společného hospodaření se žalobcem přivezl na jeho usedlost brambory a oves jako sadbu resp. osivo, a to z toho důvodu, že sám spotřeboval takřka všechnu úrodu pro sebe a pro svůj dobytek, takže bez žalobcova souhlasu nesměl odvézt i zažalovaný zbytek úrody. Rozsudek nabyl právní moci. V návrhu na obnovu řízení navrhovatel nabízel nové důkazy o tom. že skutečně na usedlost žalobcovu své brambory a oves přivezl.
Lidový soud v Hranicích návrh na obnovu řízení zamítl.
Krajský soud usnesení lidového soudu potvrdil s