Input:

R 57/1954; Garance

č. 57/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Ak neprítomný zákonný dedič v lehote súdom danej neurobí prejav, či dedičstvo odmieta alebo nie (§ 519 ods. 2 o. z.), nastupujú na jeho miesto, tak ako keby sa nebol dožil smrti poručiteľovej, ďalší zákonní dedičia, povolaní dediť v takom prípade (§§ 527, 530 o. z.).
(Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove z 10. februára 1954, Co 108/54.)
Po poručiteľovi ostali štyri deti, z ktorých dve sa zdržujú v cudzine na neznámom mieste. Neprítomným dedičom ustanovil súd opatrovníka a určil im lehotu na osvedčenie, či dedičstvo odmietajú alebo nie. Neprítomní dedičia v lehote súdom im danej neurobili žiaden prejav, na dedičstvo však uplatnili nárok deti neprítomných dedičov v zmysle § 530 o. z.
Štátne notárstvo v Humennom potvrdilo nadobudnutie dedičstva len dvom prítomným deťom poručiteľa ako dedičom s odôvodnením: Neprítomní dedičia neurobili v lehote danej súdom prejav, či dedičstvo prijímajú alebo odmietajú. Ich opatrovník taký prejav podľa § 521 ods. 2 o. z. urobiť nemôže. Má sa preto podľa § 519 o. z. za to, že poručiteľ týchto dedičov nezanechal. Nárok na dedičstvo, ktorý uplatnili deti neprítomných, nemá v zákone opodstatnenie. Nejde o prípad § 530 o. z. v spojitosti s § 527 o. z. V § 519 ods. 2 o. z. sa