567/2006 Sb., Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění účinném k 1.1.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 567/2006 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2006
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
249/2007 Sb.
(k 1.11.2007)
mění § 6
452/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 4 písm. c) a d)
246/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 1 písm. a); ruší § 4
210/2013 Sb.
(k 1.8.2013)
mění § 1 písm. a), § 2, § 3 odst. 1 a § 4
204/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 2, § 3 odst. 1, § 5 odst. 2 a § 7
233/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3 a § 4
336/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 1 písm. a), § 2; § 3 odst. 1; ruší § 4
337/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 6 odst. 2, § 7 a přílohu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví
a) výši základní sazby minimální mzdy a podmínky pro její poskytování,
b) nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,
c) vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
d) výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
§ 2
Základní sazba minimální mzdy
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 66 Kč za hodinu nebo 11 000 Kč za měsíc.
§ 3
Nejnižší úrovně zaručené mzdy
(1) Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací, zařazených do 8 skupin, a činí:
 
Skupina prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu
v Kč za měsíc
1.
66,00
11 000
2.
72,90
12 200
3.
80,50
13 400
4.
88,80
14 800
5.
98,10
16 400
6.
108,30
18 100
7.
119,60
19 900
8.
132,00
22 000.
(2) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat1) zahrnují skupiny prací podle odstavce 1 práce zařazené do jednotlivých platových tříd zvláštním právním předpisem2) , a to:
a) 1. skupina prací zahrnuje práce v 1. a 2. platové třídě,
b) 2. skupina prací zahrnuje práce ve 3. a 4. platové třídě,
c) 3. skupina prací zahrnuje práce v 5. a 6. platové třídě,
d) 4. skupina prací zahrnuje práce v 7. a 8. platové třídě,
e) 5. skupina prací zahrnuje práce v 9. a 10. platové třídě,
f) 6. skupina prací zahrnuje práce v 11. a 12. platové třídě,
g) 7. skupina prací zahrnuje práce ve 13. a 14. platové třídě a
h) 8. skupina prací zahrnuje práce v 15. a 16. platové třídě.
(3) Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytována mzda3) , jsou obecné charakteristiky skupin prací podle odstavce 1 a příklady prací v těchto skupinách stanoveny v příloze k tomuto nařízení.
§ 4
(zrušen nařízením vlády č. 336/2016 Sb. k 1.1.2017)
§ 5
Sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při jiné délce pracovní doby
(1) Při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby5) než 40 hodin se hodinové sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácení týdenní pracovní doby zvyšují.
(2) Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu6) nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci příslušnou pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční sazby minimální mzdy a nejnižší úroveň zaručené mzdy snižují úměrně odpracované době.
§ 6
Ztížené pracovní prostředí
(1) Ztíženým pracovním prostředím pro účely poskytování příplatku podle zákoníku práce7) je prostředí, ve kterém je výkon práce spojen s mimořádnými obtížemi vyplývajícími z vystavení účinkům ztěžujícího vlivu a z opatření k jejich snížení nebo odstranění.
(2) Ztěžujícím vlivem podle odstavce 1 se rozumí
a) prach, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než trojnásobek hodnoty přípustného expozičního
 
 Nahoru