565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích, ve znění účinném k 1.7.2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 565/1990 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 13. prosince 1990
o místních poplatcích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
184/1991 Sb.
(k 28.5.1991)
mění
338/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
ruší § 1 písm. g) a § 8
48/1994 Sb.
(k 1.7.1994)
mění, doplňuje
305/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
149/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
185/2001 Sb.
(k 1.1. 2002)
v § 1 doplňuje písm. h), a doplňuje § 10b)
274/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění, v § 1 doplňuje písm. i), vkládá nový § 10c)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění § 14 a § 15
229/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
16 novelizačních bodů
270/2007 Sb.
(k 31.10.2007)
v § 11 vkládá odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 3 odst. 3, § 11, § 14 odst. 2; ruší § 12, § 13 a § 16; vládá § 14a; nové přechodné ustanovení
348/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 7
183/2010 Sb.
(k 16.6.2010)
mění § 1 písm. g) a § 10a
30/2011 Sb.
(k 1.3.2011)
mění § 11 odst. 1
300/2011 Sb.
(k 14.10.2011)
mění § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 písm. a)
458/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší v § 1 písm. g) a § 10a; nové přechodné ustanovení
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 16
174/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 10b; vkládá § 12; nové přechodné ustanovení
266/2015 Sb.
(k 29.10.2015)
mění § 10b, § 12; nabývá účinnosti bod 1 přechodných ustanovení
266/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá nové § 16a a § 16b, nabývá účinnosti bod 2 přechodných ustanovení
170/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 10, § 10b, § 10c, § 11, § 14 a § 14a; nová přechodná ustanovení
Účinnost zákona byla stanovena k 1.4.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 16.6.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb.nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“)
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
f) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
g) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
h) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
§ 2
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a) , osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.1b)
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně odstavec 3.
§ 3
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a) a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)4) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.
(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy
 
 Nahoru