561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném k 1.9.2020

561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 561/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
383/2005 Sb.
(k 1.12.2005)
mění 13 novelizačních bodů
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 27 odst. 5 nahrazuje slova
158/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
mění v § 55 odst. 2
161/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 183 vkládá odst. 7
165/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
mění v § 16 odst. 4 písm. c), § 36 odst. 2, § 108 odst. 5, v § 108 vkládá odst. 9
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
ruší v § 8 odst. 8, mění § 14 odst. 2, § 16 odst. 8 a 9, § 26 odst. 2, § 28 odst. 1 písm. c) a odst. 7, § 60 odst. 8, § 61 odst. 4, § 79 odst. 6, § 80 odst. 10, § 81 odst. 6, § 94 odst. 1, § 174 odst. 9, § 185 odst. 1 a 2,
vkládá § 8a, v § 16 odst. 10, v § 183 odst. 7, v § 185 odst. 24
179/2006 Sb.
(k 1.8.2007)
mění nadpis části deváté a v § 163 odst. 1; vkládá § 113a až 113c
342/2006 Sb.
(k 3.7.2006)
mění v § 172 odst. 2 a 5, v § 183 vkládá odst. 7 až 10
624/2006 Sb.
(k 30.12.2006)
mění § 8, § 8a, § 152, § 166, nové přechodné ustanovení
217/2007 Sb.
(k 22.8.2007)
mění § 185 a § 192
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 126 odst. 3 písm. e), § 147 odst. 1 písm. n), § 154 odst. 1 písm. j), § 155 odst. 1 písm. f); ruší § 154 odst. 1 písm. k); vkládá nový § 159a
343/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 20 odst. 1 až 3, § 28 odst. 2 písm. a), § 28 odst. 3 písm. a), § 36 odst. 2, § 38 odst. 6, § 160 odst. 3, § 172 odst. 8; vkládá v § 172 nový odst. 9, a nové §§ 183a a 183b; ruší v § 183 odst. 6 až 10
58/2008 Sb.
(k 26.2.2008)
v § 61 mění odst. 2 a ruší odst. 3 a 4
126/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
v § 124 mění odst. 4 a vkládá odst. 5
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění 21 novelizačních bodů
242/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 73, § 80 odst. 1, 2 a 5, § 81 odst. 10 (po přečíslování odst. 11), § 82 odst. 1 a 2, § 113, § 113a, § 113b, § 113c, § 172 odst. 5;
vkládá § 80b, § 113d a novou část osmnáctou;
ruší § 176; nová přechodná ustanovení
242/2008 Sb.
(k 1.9.2009)
mění § 78, § 79, § 80 odst. 3 a 4, § 81, § 82 odst. 3; vkládá § 78a, § 80a, v § 81 odst. 7
243/2008 Sb.
(k 4.7.2008)
mění § 60, v § 62 odst. 2; vkládá § 60a a § 60b
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 138 odst. 3
ÚZ 317/2008 Sb.
 
 
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění v § 16 odst. 7
49/2009 Sb.
(k 5.3.2009)
mění, celkem 72 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
49/2009 Sb.
(k 1.4.2009)
mění § 80 odst. 2, § 80b odst. 4, § 113 odst. 2 a 3, § 113a odst. 1
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 125 odst. 3 písm. b), § 154 odst. 1 písm. a) a § 183a
378/2009 Sb.
(k 30.10.2009)
mění § 185; nové přechodné ustanovení
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
vkládá v § 183b odst. 3 nové písm. d)
73/2011 Sb.
(k 1.4.2011)
mění § 55 odst. 2
331/2011 Sb.
(k 14.11.2011)
mění v § 185 odst. 9 a odst. 26
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 17 odst. 3, § 34 odst. 6, § 50 odst. 2, § 67 odst. 2, § 116
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 148, § 150 odst. 1 a § 159a
458/2011 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byla novelizační ustanovení zrušena
472/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění k datu 88 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
472/2011 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 123 odst. 4
53/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 113b odst. 1 a 2 a § 113c odst. 1
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 116 a § 121 odst. 1
370/2012 Sb.
(k 9.11.2012)
mění, nová přechodná ustanovení
370/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 163 odst. 2, § 178, § 179 a § 180 odst. 1
241/2013 Sb.
(k 19.8.2013)
mění § 137
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 103
64/2014 Sb.
(k 1.5.2014)
mění § 150 odst. 3, § 174 a § 175
250/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 173 odst. 2 a 3
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
82/2015 Sb.
(k 1.9.2015)
mění § 28, § 32 odst. 2, § 47 odst. 1, § 81, § 171 a § 183 odst. 4
82/2015 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 16, § 17 odst. 3, § 19, § 27, § 28, § 34 odst. 6, § 41 odst. 9, § 46 odst. 3, § 49 odst. 2, § 67 odst. 2, § 81 odst. 11 písm. d), § 123, § 160, § 161 odst. 2, § 162 odst. 2, § 181, § 183; vkládá nové § 16a a 16b
178/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění, nová přechodná ustanovení
178/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 34, § 35, § 36, § 37, § 80, § 80a, § 81, § 82, § 178, § 179 a § 183a; vkládá § 34a a 34b
178/2016 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 34, § 35, § 47, § 123
178/2016 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 34 odst. 3
178/2016 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 34 odst. 3 (ve znění zák. č. 101/2017 Sb.)
178/2016 Sb.
(k 1.11.2020)
mění § 78 odst. 1 a 2 a § 79 odst. 1 - dosud neuvedeno
230/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 18
101/2017 Sb.
(k 5.4.2017)
mění § 16a, § 40, § 41, § 161, § 166, § 170, § 180 a § 182
101/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 20, § 31, § 38, § 57, § 81, § 102, § 108, § 149 a § 183a; vkládá § 22a a 22b
101/2017 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 16, § 23, § 30, § 121, § 160, § 161, § 162, § 170, § 180 a § 182; vkládá § 111a, § 161a, § 161b, § 161c a § 162a
101/2017 Sb.
(k 1.9.2020)
mění § 34 odst. 1
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství.
§ 2
Zásady a cíle vzdělávání
(1) Vzdělávání je založeno na zásadách
a) rovného přístupu každého státního občana České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana,
b) zohledňování vzdělávacích potřeb
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru