Input:

56/2020 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 56/2020 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. února 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 150 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č. 468/2011 Sb. a zákona č. 252/2017 Sb., k provedení § 24 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích, ve znění zákona č. 304/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb., nařízení vlády č. 162/2008 Sb., nařízení vlády č. 228/2009 Sb., nařízení vlády č. 156/2011 Sb., nařízení vlády č. 175/2012 Sb., nařízení vlády č. 284/2015 Sb., nařízení vlády č. 43/2017 Sb. a nařízení vlády č. 138/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se text „10 %“ nahrazuje textem „1 %“.
2. V příloze v položce 1 části A.1. a části A.2. bodu A 2.1 se slova „K16 = 0,2 pro f >= 2,2 GHz“ nahrazují slovy
 
„K16 = 0,2
pro 2,2 GHz ≤ f < 24 GHz
K16 = 0,02
pro f ≥ 24 GHz“.