56/2017 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 56/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 19. ledna 2017,
kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. I
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.“.
2. V § 2 odst. 3 se věta první nahrazuje větou „Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu.“.
3. V § 2 odst. 4 písm. b) se za slovo „je“ vkládají slova „vysokého věku nebo je“ a slova „které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému a účelnému uplatnění této osoby“ se nahrazují slovy „pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění“.
4. V § 2 odst. 4 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku)“.
5. V § 2 odst. 4 písm. d) se slova „nebo trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím“ nahrazují slovy „ , trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny“.
6. V § 3 odst. 1 se za větu první vkládá věta „Existují-li pochybnosti o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za zvlášť zranitelnou považovat.“.
7. V § 8 odst. 1 se za písmeno g) vkládají nová písmena h) a i), která znějí:
„h) na které nejbližší azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby se může obrátit,
i) na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotních služeb se může obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb,“.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena j) až l).
8. V § 8 odstavec 3 zní:
„(3) Přijímají-li oznámení oběti o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, Policie České republiky, policejní orgán nebo státní zástupce, jsou povinni jí písemně potvrdit přijetí takového oznámení; státní zástupce je dále povinen oběť písemně a ústně informovat i bez žádosti v rozsahu podle odstavce 1 písm. b) až d). Za potvrzení přijetí oznámení podle věty první se považuje i předání opisu protokolu o podaném oznámení.“.
9. V § 8 odst. 4 se slova „e) až j)“ nahrazují slovy „e) až l)“.
10. V § 11 odstavec 1 zní:
„(1) Na žádost oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení
 
 Nahoru