Input:

R 56/1968; Řízení před státním notářstvím. Registrace smlouvy. Socialistické organizace Garance

č. 56/1968 Sb. rozh.
Před registrací smlouvy o převodu nemovitosti, která je ve státním socialistickém vlastnictví, je státní notářství ve smyslu § 63 odst. 1 not. ř. povinno zkoumat, zda předmět převodu je svěřen jako součást národního majetku do správy státní organizace, která smlouvu o převodu uzavírá.
Organizace bytového hospodářství zřizované podle vyhlášky vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 80/1963 Sb., tj. podniky bytového hospodářství a domovní správy, mají postavení státních hospodářských organizací (srov. § 3 cit. vyhl.); jsou tedy socialistickými organizacemi ve smyslu § 14 a 27 hosp. zák. a § 18 o. z. a mají právní subjektivitu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. 11. 1967, 4 Cz 137/67.)
Státní notářství v Karlových Varech sepsalo dne 12. 5. 1966 v jedné listině smlouvy, jimiž Městský národní výbor v K. V. manželům J. L. a E. L. jednak prodal jako rodinný domek dům čp. 184 v K. V. za cenu 67 538 Kčs, jednak zřídil právo osobního užívání k stavební parcele č. kat. 285 a k zahradě č. kat. 456/50 v K. V.
Státní notářství v Karlových Varech registrovalo obě smlouvy svými rozhodnutími z 19. 5. 1966.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem, že byl těmito rozhodnutími porušen zákon a zrušil je.
Z odůvodnění:
V řízení o registraci smluv je státní notářství podle § 63 odst. 1 not. ř. povinno přezkoumat, zda je smlouva platná, zejména, zda se svým obsahem nepříčí zákonu nebo jej neobchází anebo jinak neodporuje zájmům společnosti.
Notářský řád (zák. č. 95/1963 Sb.) výslovně v této souvislosti zdůrazňuje nutnost doložení oprávnění účastníka nakládat nemovitostí (§ 63 odst. 1 not. ř.). Zpravidla půjde při převodu nemovitosti o doložení vlastnického práva prodávajícího; jde-li pak o věc, která je v státním socialistickém vlastnictví, půjde o to, zda předmět převodu je svěřen jako součást národního majetku do správy státní organizace, která smlouvu o převodu uzavírá.
Městský národní výbor v K. V. předložil státnímu notářství pro účely sepsání smlouvy a provedení registračního řízení též výpis z pozemkové

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací