Input:

56/1967 Sb., Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, platné do 31.12.1988 Archiv

č. 56/1967 Sb., Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, platné do 31.12.1988
[zrušeno č. 192/1988 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1967
o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 82 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
Základní ustanovení
§ 1
(1) Tímto nařízením se z hlediska péče o zdraví lidu upravuje zacházení s jedy, omamnými látkami a žíravinami a stanoví s tím souvisící ochranná opatření.
(2) Podle tohoto nařízení jsou
a) jedy takové látky, které způsobují otravy i v malých nebo opakovaných malých dávkách a jsou uvedeny v seznamech zvláště nebezpečných jedů a ostatních jedů; zvláště nebezpečné jsou takové jedy, pro jejichž vlastnosti mohou vzniknout při zacházení s nimi nebezpečné omyly a záměny nebo jichž může být nebezpečně zneužito,
b) omamné látky takové látky, u nichž je nebezpečí chorobného návyku nebo vzniku psychických změn nebezpečných společnosti nebo tomu, kdo je požil, a které jsou uvedeny v seznamu omamných látek,
c) žíraviny takové látky, které místně těžce poškozují tkáně, s nimiž přijdou do přímého styku; jsou to zejména silné kyseliny a zásady.
(3) Seznamy jedů a omamných látek a jejich změny a doplňky vyhlašuje ministerstvo zdravotnictví ve Sbírce zákonů.
(4) Pokud některá z látek uvedených v předchozích odstavcích je zároveň hořlavinou nebo výbušinou, platí pro ni tytéž předpisy o hořlavinách a výbušinách.1)
§ 2
(1) Všechny látky, které mají být nově vyráběny nebo dovezeny a jsou určeny k uvedení do oběhu a o nichž lze důvodně předpokládat, že mají vlastnosti jedů nebo omamných látek, musí být s potřebnými údaji a doklady předloženy k posouzení ministerstvu zdravotnictví. Dokud ministerstvo zdravotnictví o látce nerozhodne, musí se s ní zacházet s ohledem na její možné vlastnosti tak, aby nedošlo k jakýmkoli zdravotním závadám a k jejímu zneužití.
(2) Přípravky obsahující jedy a omamné látky musí být s potřebnými údaji a doklady předloženy před uvedením do oběhu k posouzení ministerstvu zdravotnictví, které může rozhodnout, že přípravek jako celek se bude posuzovat jinak než jednotlivé látky v něm obsažené. Dokud ministerstvo zdravotnictví nerozhodne, vztahují se na přípravek ustanovení platná pro jednotlivé látky v něm obsažené. Tyto přípravky se neuvádějí v seznamech vyhlašovaných podle § 1 odst. 3.
(3) O posouzení látek a přípravků podle předchozích odstavců jsou povinny žádat, jde-li o látky a přípravky vyráběné v ČSSR, organizace, které tyto látky a přípravky hodlají zavést do výroby, a jde-li o dovážené výrobky, organizace, které je dovážejí.
§ 3
(1) Orgány, organizace i jednotliví občané jsou povinni zacházet s látkami uvedenými v § 1 tak, aby nebylo poškozeno zdraví lidí, aby nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost, popřípadě biologická hodnota poživatin a předmětů běžného užívání ani ostatní zdravé podmínky života a práce, zejména vzduch, voda a půda, aby nebylo poškozeno zdraví hospodářských zvířat, lovné zvěře a užitečného ptactva, aby nebyla poškozena rostlinná výroba a lesní hospodářství a aby bylo zabráněno zneužití těchto látek.
(2) Každý, kdo