Input:

R 56/1963; Pracovní poměr. Mzda a jiné obdobné příjmy Garance

č. 56/1963 Sb. rozh.
Odměna za práci přesčas přísluší pracovníku v případě, že vykonává práci, která odpovídá druhu prací sjednaných v pracovní smlouvě.
Jestliže však pracovník vykonává práce, které jsou pracemi mimo rámec jeho pracovní činnosti odpovídající pracovní smlouvě, pak jde o vedlejší činnost; za tuto práci mu nepřísluší odměna jako za práci přesčas, nýbrž odměna podle zvláštních předpisů upravujících odměnu za vedlejší činnost (srov. výnos MVO č. 10/1959 Věstníku MVO).
(Rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1 z 16. dubna 1963, 9 C 59/63)
Žalobce byl u bývalého podniku Samoobsluha činný jako podnikový kontrolor od 1. 11. 1958 do 30. 7. 1960; jeho základní plat činil nejprve 1450,- Kčs, později 1537,- Kčs. Mimo svou pravidelnou pracovní náplň vykonával, a to po pracovní době i v noci funkci předsedy inventarizačních komisí. Za tuto činnost jako předseda dílčí inventarizační komise byl žalobce honorován částkou 4,70 Kčs, později částkou 5,- Kčs za hodinu.
Žalobou podanou obvodního soudu pro Prahu 1 se domáhal žalobou zaplacení částky 8350,93 Kčs z toho titulu, že měl být honorován odměnou za práci přesčas, resp. za práci noční, tedy odměnou odpovídající jeho funkčnímu platu včetně 25 %, resp. 50 % příplatku.
Žalovaný podnik navrhl zamítnutí žaloby. Především vznesl námitku promlčení, pokud jde o dobu před 1. 3. 1960, ve věci samé pak navrhl zamítnutí žaloby z toho důvodu, že nešlo o přesčasové práce, ale o vedlejší činnost, která podle obecné úpravy ministerstva vnitřního obchodu měla být honorována částkou 5,- Kčs za hodinu.
Obvodní soud pro Prahu 1 uznal žalovaný podnik povinným zaplatit žalobci částku 281,90 Kčs s přísl., ve zbytku pak žalobu zamítl.
Proti tomuto rozsudku opravný prostředek podán nebyl.
Odůvodnění:
Odměňování přesčasové práce není upraveno jednotně zákonem. Zákon č. 91/1958 Sb. ve znění zák. čís. 45/1956 Sb. vyslovuje jen v § 6 a 7 zásadu, že za práci přesčas náleží odměna. Podrobné předpisy o odměňování práce přesčas jsou proto obsaženy ve mzdových předpisech.
Ve všech mzdových úpravách se uplatňuje vedle hlediska hospodárnosti při povolování práce přesčas také hledisko, že za práci přesčas, která je obvykle spojena s vyšší námahou pracovníka, se zásadně platí vyšší odměna než za práci v normální pracovní době; musí jít ovšem o práci, která odpovídá druhu prací sjednaných v pracovní smlouvě, resp. která je těmto pracím přiměřená.
Jestliže však pracovník vykonává práce, které jsou pracemi mimo rámec jeho pracovní činnosti, odpovídající pracovní smlouvě, pak jde o vedlejší činnost a za práci vykonávanou jako vedlejší činnost mu nepřísluší odměna jako za práci přesčas, nýbrž odměna podle zvláštních předpisů, upravujících odměnu za vedlejší činnost (srov. výnos MVO č. 10/1959 Věstníku MVO).
Tyto zásady nutno aplikovat i na souzený případ. Žalobce byl kontrolorem žalovaného podniku a vedle toho vykonával činnost předsedy dílčí inventarizační komise. Činnost v