Input:

56/1962 Sb., Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti, platné do 29.8.1971 Archiv

č. 56/1962 Sb., Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti, platné do 29.8.1971
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 28. června 1962
o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti
Ministr vnitra stanoví podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti, a podle § 4 vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích:
§ 1
Pomocná stráž veřejné bezpečnosti je jednou z forem přímé účasti občanů na ochraně veřejného pořádku.
§ 2
(1)  Do řad Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou přijímáni dobrovolně se hlásící občané, starší 18 let, kteří požívají všeobecné vážnosti a důvěry a kteří jsou ostatním příkladem v práci, ve veřejné činnosti i v osobním životě. Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti vykonávají své povinnosti vyplývající z jejich funkce mimo pracovní dobu; jejich funkce je funkcí čestnou.
(2)  Členy Pomocné stráže veřejné bezpečnosti ustanovuje na doporučení státních, hospodářských a společenských orgánů nebo organizací oddělení Veřejné bezpečnosti, které ustanoveným členům vydá průkaz člena Pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
§ 3
Při výkonu své funkce jsou členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti zevně označeni žlutou páskou 105 mm širokou, na které je modrou barvou vytištěn nápis „PS-VB”; písmena jsou 35 mm vysoká a 20 mm široká. Páska se nosí na levém záloktí.
§ 4
(1)  Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti pomáhají při zajišťování ochrany veřejného pořádku; zejména působí iniciativně k tomu, aby nedocházelo k porušování veřejného pořádku a aby byly včas odstraňovány příčiny, které k jeho porušování vedou.
(2)  Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti jsou povinni při výkonu své funkce přísně zachovávat zákony a jiné právní předpisy. Při jednání musí vystupovat rozvážně a zdvořile. Vůči těm, kteří porušují veřejný pořádek, působí především výchovně.
§ 5
Členové Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, jsou-li zevně označeni, jsou při výkonu své funkce oprávnění
a)  na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek a nestačí-li domluva, zjistit jeho totožnost a podat o tom oznámení orgánům Veřejné bezpečnosti;
b)  zastavovat vozidla a vyžadovat příslušné doklady předepsané