Input:

56/1961 Sb., Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky, platné do 5.3.1963 Archiv

č. 56/1961 Sb., Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky, platné do 5.3.1963
[zrušeno č. 23/1963 Sb.]
ZÁKON
ze dne 26. června 1961
o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
Vedoucí zásadou organizace socialistické společnosti a státu je spojení pevného ústředního řízení se širokou pravomocí a odpovědností nižších orgánů.
Neodlučitelnou součástí řízení rozvoje národního hospodářství a kultury na všech jeho stupních je soustavná a důsledná kontrolo plnění uložených úkolů směřující k včasnému odkrytí a nápravě nedostatků. Nezbytným předpokladem účinného řízení je pravdivá a přesná evidence a statistika.
Prohlubování socialistické demokracie a zvyšování pravomoci a odpovědnosti na nižších stupních řízení vyžaduje všestranně zvýšit úroveň a účinnost kontroly, jak jsou uskutečňovány směrnice Komunistické strany Československa a ústředních orgánů státu a jak státní orgány, zařízení a hospodářské organizace veškerou svou činností zabezpečují zájmy celé společnosti. Zároveň vystupuje do popředí význam spolehlivé evidence a statistiky a odpovědnost za podávání včasných, přesných a pravdivých hlášení.
K tomu cíli Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1) K zvýšení účinnosti kontroly, jak státní orgány, zřízení a hospodářské organizace zabezpečují plnění směrnic Komunistické strany Československa, zákonů, nařízení a usnesení vlády, zachovávají státní disciplínu, hospodaří se svěřenými prostředky a uplatňují ve své činnosti zájmy společnosti, dále k dokonalejšímu využití statistiky pro potřeby řízení národního hospodářství a kulturní výstavby a kontroly jeho výsledků, k zabezpečení účinné kontroly tvorby a dodržování cen, k posílení metodického řízení veškeré kontrolní činnosti a statistiky na všech stupních řízení zřizuje se jako orgán vlády Ústřední úřad státní kontroly a statistiky. V jeho čele je předseda, který je ministrem.
(2) Ministerstvo státní kontroly a