Input:

R 56/1961; Náhrada škody z pracovního poměru pracovníkem Garance

č. 56/1961 Sb. rozh.
Odpovědnost za škodu vzniklou tím, že podnik zaplatil pokutu za včas nevrácené obaly.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. L. z 28. února 1961, 9 Co 80/61).
Žalovaný byl hmotně odpovědným vedoucím pohostinské provozovny. Na tuto provozovnu dodával zboží Spojený velkoobchod. Zboží bylo dodáváno v obalech, které měl žalovaný jako hmotně odpovědný zaměstnanec v stanovených lhůtách vracet.
Žalující podnik tvrdil v žalobě, že žalovaný nevrátil obaly z jedné dodávky a že proto dodavatelská organizace (Spojený velkoobchod) uložila žalujícímu podniku jako odběratelské organizaci pokutu podle § 5 vyhl. č. 208/1957 Ú. l. ve výši 376,50 Kčs.
Okresní soud v České Lípě žalobě vyhověl.
Krajský soud v Ústí n. L. rozhodnutí soudu prvé stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
V souzené věci jde o porušení povinnosti vrátit včas obaly, která je uložena vyhl. MVO č. 208/1957 Ú. l., o hospodaření s obaly při odběru zboží a dalšími vyhláškami, které obsahují základní podmínky dodávky (srov. např. § 10 vyhl. č. 128/1959 Ú. l., § 6 vyhl. č. 129/59 Ú. l., § 11 vyhl. č. 23/1959 Ú. l.), případně o porušení povinností týkajících se přijímání, uskladňování a vrácení obalů uložených vyhl. č. 125/1959 Ú. l. (srov. body 52-54).
Podle těchto předpisů obaly musí být vráceny dodavatelské organizaci ve stanovených nebo smluvených termínech (srov. přílohu k vyhl. č. 208/1957 Ú. l.) a podle pokynů vedení podniku. V případě znehodnocení obalů má hmotně odpovědný zaměstnanec povinnosti podle bodu 52 vyhl. č. 125/1959 Ú. l.
V případě opožděného vrácení obalů vznikají dodavateli nároky podle § 5 vyhl. č. 208/1957 Ú. l. Podle cit. ust. vrátí-li odběratel obaly až po stanovené nebo smluvené lhůtě, nejpozději však do osmi týdnů po jejím uplynutí, přísluší dodavateli nárok na pokutu ve výši 25 % evidenční ceny za každých i započatých 14 dní prodlení. Tento nárok vzniká po vrácení obalů a pokuta se vyúčtuje jednorázově.
Nevrátí-li odběratel obaly ani do 8 týdnů ode dně, kdy skončila lhůta k vrácení obalů, je dodavatel povinen vyfakturovat odběrateli čtyřnásobek evidenční ceny uvedené v příloze; dnem vyfakturování přecházejí obaly do správy (vlastnictví) odběratele. Pokuta podle odstavce 1 se v tomto případě již nevyúčtuje. Čtyřnásobkem je kryta i pořizovací cena obalů (odst. 2). Jestliže byly obaly vráceny později než za osm týdnů po stanovené nebo smluvené lhůtě,