Input:

56/1959 Sb., Nařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 30.6.1966 Archiv

č. 56/1959 Sb., Nařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu, platné do 30.6.1966
[zrušeno č. 38/1966 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra všeobecného strojírenství
ze dne 10. července 1959
o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
Ministra všeobecného strojírenství nařizuje v dohodě s ministrem-předsedou Státního úřadu plánovacího a ostatními zúčastněnými ministry podle § 10 odst. 3 zákona č. 63/1958 Sb., o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé:
§ 1
(1) V zájmu hospodárného využití upotřebitelných součástek musí být motorová vozidla a jejich přívěsy, jimž dopravní inspektorát trvale odňal způsobilost k provozu (dále jen „vraky“), zužitkovány podle tohoto nařízení.
(2) Toto nařízení se nevztahuje na vraky motorových vozidel ozbrojených sil, vraky traktorů používaných v zemědělství,1) dále na vraky motocyklů, vozítek, motorových tříkolek, motorových vozíků pro invalidy a přívěsů těchto vozidel.
§ 2
(1) Vlastník vraku, popřípadě organizace, která má vrak ve správě, (dále jen „držitel“), je povinen nabídnout jej k výkupu národnímu podniku Mototechna (dále jen „Mototechna“) do 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen protokol o trvalém vyřazení vozidla z provozu (dále jen „vyřazovací protokol“), vydaný dopravním inspektorátem. Dopravní inspektorát zašle opis vyřazovacího protokolu příslušné provozovně Mototechny.
(2) Mototechna provede prohlídku vrak do 39 dnů ode dne, kdy jí dopravní inspektorát doručí opis vyřazovacího protokolu.
(3) Mototechna není povinna provést prohlídku vraku, jestliže z vyřazovacího protokolu zjistí, že vrak neobsahuje potřebné součástky.
§ 3
(1) O způsobu zužitkování vraku rozhodne Mototechna nejpozději do 14 dnů ode dne provedení prohlídky a nedojde-li k prohlídce, do 14 dnů ode dne, kdy jí byl doručen opis vyřazovacího protokolu.
(2) Mototechna je povinna převzít potřebné součástky, popřípadě celý vrak nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení opisu vyřazovacího protokolu; ve výjimečných případech může být tato lhůta po projednání s držitelem vraku překročena.
(3) Vyjmutí součástek, které Mototechna převezme, provede vlastními prostředky a na vlastní náklad; držitel vraku je povinen umožnit vyjmutí součástek z vraku.
(4) Za vyjmuté součástky,