Input:

56/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě Garance

č. 56/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. srpna 1958
o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
Dne 31. ledna 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě.
President republiky ratifikoval Dohodu dne 28. května 1958. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Varšavě dne 31. května 1958.
Podle svého článku 25 Dohoda nabyla účinnosti dnem 31. května 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 56/1958 Sb.,
o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě.
DOHODA
mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
Majíce na zřeteli všestranný rozvoj československo-polské spolupráce v oboru železniční dopravy, president Československé republiky a Státní rada Polské lidové republiky se rozhodli nahradit Smlouvu mezi Československou republikou a Polskou republikou o úpravě vzájemného železničního styku, podepsanou v Praze dne 30. května 1927, novou Dohodou, odpovídající nynějším potřebám obou států, a za tím účelem jmenovali svými zmocněnci:
president Československé republiky:
Dr. Františka Vlasáka, ministra dopravy,
Státní rada Polské lidové republiky:
Ing. Ryszarda Strzeleckého, ministra dopravy,
kteří vyměnivše si plné moci, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli se na těchto ustanoveních:
HLAVA I
Všeobecná ustanovení
Článek 1
1. Železniční doprava mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou se vykonává na železničních přechodech otevřených pro tuto dopravu.
2. Na každém železničním přechodu slouží jedna z pohraničních stanic jako výměnná stanice, v níž zaměstnanci železnic Smluvních stran vykonávají společně odevzdávací úkony.
3. Železniční správy Smluvních stran stanoví v dohodě s příslušnými úřady ve zvláštní dohodě:
a)  železniční přechody a druh dopravy na těchto přechodech,
b)  výměnné stanice.
Při stanovení výměnných stanic třeba přihlížet k tomu, aby vzájemné úkony byly pokud možno stejné pro každou Smluvní stranu.
4. Kromě železničních odevzdávacích úkonů mohou Smluvní strany vykonávat ve výměnných stanicích společně také úkony souvisící s kontrolou pasovou, celní, veterinární a fytopatologickou, jakož i podle potřeby jiné úkony.
5. Příslušné orgány Smluvních stran stanoví zvláštními dohodami, v kterých výměnných stanicích a v jakém rozsahu se budou společně vykonávat úkony souvisící s kontrolou pasovou, celní, veterinární a fytopatologickou, jakož i jiné úkony.
Článek 2
Provoz na úseku železniční trati mezi výměnnou stanicí a státními hranicemi (pohraniční úsek) vykonává železniční správa Smluvní strany, na jejímž území je tento úsek. Obsluhu vlaků lokomotivami a vlakovými četami vykonává však na tomto úseku železniční správa druhé Smluvní strany za náhradu vlastních výdajů. Způsob odpočtu