Input:

56/1957 Sb., Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě, platné do 14.4.1992 Archiv

č. 56/1957 Sb., Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě, platné do 14.4.1992
ZÁKON
ze dne 31. října 1957
o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
§ 1
Úvodní ustanovení
(1)  Umělecká řemeslná práce a lidová umělecká výroba tvoří důležitou součást naší socialistické kultury a přispívají ke zvyšování hmotné a kulturní úrovně našeho pracujícího lidu. Je proto třeba vytvořit předpoklady pro jejich zachování a další rozvoj a zajistit jejich ideové a odborné řízení v duchu týchž socialistických zásad, jimiž je určována činnost v ostatních oborech tvůrčí práce, zvláště též v oboru výtvarných umění.
(2)  Prostředkem k dosažení tohoto cíle je především výběr pracovníků, kteří jeví zvláštní vlohy a způsobilost k práci v těchto odvětvích, odborné a ideové vedení těchto pracovníků a jejich hospodářské zabezpečení, aby se mohli plně věnovat této činnosti. Splnění tohoto úkolu se zajišťuje jednotným ideovým řízením a vybudováním zvláštních odborných organisací pro tato odvětví.
ČÁST DRUHÁ
§ 2
Ideový dozor
(1)  Ideový dozor v odvětví umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby vykonává ministerstvo školství a kultury.
(2)  Pro řešení zásadních otázek ideových zřizuje se při ministerstvu školství a kultury poradní sbor, jehož členy jmenuje a odvolává ministr školství a kultury. Členství v poradním sboru je čestnou funkcí. Organisační a jednací řád poradního sboru vydá ministerstvo školství a kultury.
Odborné organisace
§ 3
(1)  Jako odborná organisace umělecké řemeslné práce se zřizuje Ústředí uměleckých řemesel se sídlem v Praze, jako odborná organisace lidové umělecké výroby Ústředí lidové umělecké výroby se sídlem v Praze.
(2)  Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby jsou právnické osoby přímo podřízené ministerstvu školství a kultury; zapisují se do podnikového rejstříku.
§ 4
(1)  Ústředí uměleckých řemesel a Ústředí lidové umělecké výroby užívají odborně způsobilých pracovníků umělecké řemeslné práce a odborně způsobilých pracovníků lidové umělecké výroby.
(2)  Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ústředním výborem odborné způsobilosti pracovníků umělecké řemeslné práce a lidové umělecké výroby, jakož i způsob jejího osvědčení.
ČÁST TŘETÍ
UMĚLECKÁ ŘEMESLNÁ PRÁCE
§ 5
Umělecká řemeslná práce je rukodílné provádění uměleckých děl výtvarného, dekorativního a stavebního umění pracovníky z povolání, kteří tato díla vytvářejí na základě klasických metod mistrovskými technikami přímo nebo podle návrhů.
§ 6
Ústředí uměleckých řemesel vytváří podmínky pro zachování a další rozvoj umělecké řemeslné práce, a to zejména tím, že
a)  pečuje o správné ideové zaměření a vysokou úroveň umělecké řemeslné práce,
b)  provádí výzkum a dokumentaci v odvětví umělecké řemeslné práce, výsledky této činnosti odborně zpracovává a provádí pokusnictví nutné k dalšímu rozvoji umělecké řemeslné práce,
c)  vyhledává způsobilý dorost a vytváří podmínky pro zvyšování jeho praktických dovedností,
d)  provádí díla umělecké řemeslné práce a zajišťuje jejich odbyt,
e)  propaguje