Input:

56/1956 Sb., Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, platné do 30.6.1964 Archiv

č. 56/1956 Sb., Vládní nařízení o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících, platné do 30.6.1964
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. prosince 1956
o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 90 zákona č. 55/1956., o sociálním zabezpečení (dále jen „zákon”):
§ 1.
Účel nařízení.
Účelem tohoto nařízení je zabezpečit členy jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařící rolníky a jiné osoby samostatně hospodařící pro případ stáří a invalidity, jejich rodinné příslušníky pro případ ztráty živitele a členy jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením též pro případ nemoci.
ČÁST PRVNÍ.
Nemocenské a důchodové pojištění členů jednotných zemědělských družstev se společným hospodařením (III. a IV. typu).
§ 2.
Osobní rozsah.
(1)  Pojištění podle této části nařízení mohou být účastni jen členové jednotných zemědělských družstev III. a IV. typu (dále jen „družstva”, „družstevníci”).
(2)  Za družstevníky se považují pro účely tohoto nařízení též osoby, které trvale v družstvu pracují a nejsou k družstvu v pracovním poměru ani jeho členy.
Nemocenské pojištění družstevníků.
§ 3.
Smlouva o nemocenském pojištění družstevníků.
(1)  Družstvo může uzavřít s výkonným orgánem okresního národního výboru provádějícím sociální zabezpečení smlouvu o nemocenském pojištění družstevníků, kteří nejsou zaměstnanci v trvalém pracovním poměru ani nepožívají starobní nebo invalidní (částečný invalidní) důchod z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo obdobné důchody podle zvláštních předpisů.
(2)  Družstevníkům, kteří jsou pojištěni podle smlouvy o nemocenském pojištění družstevníků, poskytují za podmínek stanovených smlouvou preventivní a léčebnou péči orgány zdravotní správy. Lázeňskou péči poskytuje zdravotní správa na vrub sociálního zabezpečení. Ostatní péče, jakož i peněžité dávky uvedené ve smlouvě poskytují orgány sociálního zabezpečení.
(3)  Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví vyhláškou v úředním listě podrobnosti.
Důchodové zabezpečení družstevníků.
§ 4.
Osobní rozsah.
Družstevník, který není zaměstnancem v trvalém pracovním poměru ani nepožívá starobní nebo invalidní (částečný invalidní) důchod z důchodového zabezpečení (pojištění) nebo obdobné důchody podle zvláštních předpisů, je pojištěn na dávky důchodového pojištění uvedené v tomto nařízení.
§ 5.
Druhy dávek.
Z důchodového pojištění družstevníků se poskytují:
1.  důchody:
a)  starobní,
b)  invalidní a částečný invalidní,
c)  vdovský (vdovecký),
d)  sirotčí;
2.  dávky při pracovním úrazu;
3.  výchovné;
4.  zvýšení důchodu;
a)  za každý rok práce v družstvu,
b)  pro bezmocnost;
5.  zabezpečení důchodců v nemoci.
§ 6.
Výše důchodu. Pojistné.
(1)  Družstevník se