Input:

č. 56/1956 Sb. rozh. tr., Garance

č. 56/1956 Sb. rozh. tr.
Jednání vykazující jinak znaky podvodu podle § 249 tr. zák., bylo-li spácháno ke škodě národního majetku, je trestným činem rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák., jestliže se při tom pachatel sám obohatil; jestliže se pachatel sám neobohatil, jde o trestný čin poškozování národního majetku podle § 245 odst. 2 tr. zák.
(Rozhodnutí lidového soudu v Novém Městě nad Metují, pobočky v Dobrušce z 23. června 1955, T 75/55.)
Obviněný jako manipulant lesního průmyslu, národního podniku poukázal několika osobám z peněz národního podniku celkem částku 2.155,80 Kčs na základě fingovaných faktur, jakoby uvedené osoby byly dodaly národnímu podniku dřevo (dřevní hmotu), aniž však ve skutečnosti něco takového dodaly. Obviněný chtěl tímto způsobem vyrovnat příjemcům jednotlivých částek odměnu za t. zv. přiblížení dřeva, na kterou však vůči národnímu podniku neměly žádného nároku a kterou proto nemohl nijak řádně zúčtovat.
Okresní prokurátor žaloval obviněného pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § 245 odst. 1 písm. c) tr. zák.
Lidový soud uznal obviněného vinným trestným činem poškozování národního majetku podle § 245 odst. 2 tr. zák.
Z odůvodnění:
Obviněný, který – jak bylo zjištěno výsledky provedeného dokazování – úmyslně nechal vyhotovit fingované