Input:

56/1952 Sb., Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 56/1952 Sb., Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, platné do 31.12.1959
ZÁKON
ze dne 30. října 1952
o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zajištění zásobování pracujících potravinami, spravedlivé stanovení dodávkové povinnosti a zvyšování zemědělské výroby vyžaduje zavést nový způsob dodávek zemědělských výrobků.
§ 2.
Od 1. ledna 1953 se ukládá dodávková povinnost
1.  státním statkům a ostatním zemědělským závodům státního socialistického sektoru (zemědělským závodům národních podniků, zemědělským závodům ve správě národních výborů, komunálním zemědělským závodům a pod.),
2.  jednotným zemědělským družstvům a jejich členům,
3.  jednotlivě hospodařícím rolníkům,
4.  ostatním osobám, které jsou držiteli zemědělské půdy nebo chovají hospodářská zvířata.
§ 3.
(1)  Výkup zemědělských výrobků plánuje, organisuje, řídí a kontroluje ministerstvo výkupu tak, aby bylo zajištěno dodání všech zemědělských výrobků v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství.
(2)  Zemědělské výrobky vykupují národní podniky a družstva, jež určí ministerstvo výkupu.
§ 4.
(1)  Za včasné splnění plánu výkupu zemědělských výrobků odpovídají ve svých obvodech plnomocníci ministerstva výkupu a národní výbory.
(2)  Okresní plnomocníci ministerstva výkupu jsou odpovědni krajským plnomocníkům ministerstva výkupu a spolu s nimi ministerstvu výkupu; na Slovensku jsou okresní i krajští plnomocníci ministerstva výkupu odpovědni též plnomocníku ministerstva výkupu pro Slovensko.
(3)  Za plnění úkolů národních výborů při výkupu zemědělských výrobků odpovídá předseda národního výboru předsedovi nadřízeného národního výboru a předseda krajského národního výboru předsedovi vlády.
§ 5.
Zdroji výkupu zemědělských výrobků jsou:
1.  dodávky státních statků a ostatních zemědělských závodů státního socialistického sektoru,
2.  povinné dodávky jednotných zemědělských družstev, jejich členů, jednotlivě hospodařících rolníků a ostatních osob podléhajících dodávkové povinnosti,
3.  naturální odměny za práce, prováděné strojními a traktorovými stanicemi,
4.  naturální odměny za zpracování zrnin (měřičné) a za odvoz zemědělských výrobků prováděný národními podniky ze zemědělského závodu do výkupního místa,
5.  státní nákup.
§ 6.
Státní statky a ostatní zemědělské závody státního socialistického sektoru jsou povinny dodat státu všechny zemědělské výrobky v množství stanoveném státním plánem rozvoje národního hospodářství, jakož i všechny zemědělské výrobky vyrobené nad takto stanovené množství, které nepotřebují pro účely svého hospodářství nebo pro naturální plnění svým zaměstnancům. Ministerstvo výkupu může v odůvodněných případech povolit odchylnou úpravu použití zemědělských výrobků vyrobených nad množství stanovené státním plánem.
§ 7.
(1)  Jednotná zemědělská družstva, jejich členové, jednotlivě hospodařící rolníci a ostatní osoby podléhající dodávkové povinnosti, plní svoji povinnost vůči státu povinnými dodávkami podle dodávkových norem nebo na základě dodávkových smluv. Dodávkové normy