Input:

559/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějšícch předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 2.8.2021 Garance

č. 559/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část třetí
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část první
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 269/2021 Sb. k 2.8.2021)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. III
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se za slovo „jméno,“ vkládají slova „popřípadě jména,“.
2. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Cestovní doklad je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky; občan není oprávněn ponechávat cestovní doklad jako zástavu ani při svém pobytu v zahraničí.“.
3. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu1aobčana, kterému byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak.


1a§ 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1a) se označuje jako poznámka pod čarou č. 1f).
4. V § 3 odst. 1 se za slova „občanský průkaz1b“ vkládají slova „se strojově čitelnými údaji, pokud nemá oddělenu vyznačenou část1e“.
Poznámka pod čarou č. 1e) zní:


1e§ 12 odst. 1 zákona č. 328/1999 Sb.“.
5. V § 3 odst. 4 se slovo „Ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“)“.
6. V § 5 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
„e) náhradní cestovní doklad Evropské unie,2a


2aRozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).
7. § 6 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 2b) a 2c), 3) až 3b) a 4) znějí:
㤠6
(1) Cestovní doklad obsahuje údaje stanovené tímto zákonem a digitální zpracování fotografie občana a jeho podpisu.
(2) Povinnými údaji zapisovanými do cestovního dokladu jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, pohlaví, státní občanství, datum a místo narození, a jde-li o diplomatický nebo služební pas, i