558/2004 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 558/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. září 2004,
kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. I
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:
„a) mezi osobami, které provádějí převody peněžních prostředků (dále jen „převádějící instituce“), a jejich klienty při provádění
1. převodů peněžních prostředků podle zvláštního právního předpisu,1
2. opravného zúčtování podle zvláštního právního předpisu upravujícího činnost bank,1a
3. inkasní formy placení na území České republiky,

jestliže výše částky, která je předmětem sporu, vyjádřená v eurech nepřesahuje ke dni podání návrhu částku 50 000,

1Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb.
1a§ 20c zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 126/2002 Sb.“.
2. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Arbitra a zástupce arbitra volí Poslanecká sněmovna na funkční období 5 let veřejným hlasováním z osob splňujících podmínky stanovené tímto zákonem. Návrhy na volbu jsou oprávněny podávat instituce, jejich profesní sdružení a profesní sdružení na ochranu spotřebitelů. Funkční období počíná dnem zvolení, je-li funkce arbitra nebo jeho zástupce neobsazena, jinak dnem následujícím po dni skončení funkčního období dosavadního arbitra nebo jeho zástupce. Volba se koná tak, aby období ode dne skončení výkonu funkce arbitra nebo zástupce arbitra (§ 6 odst. 3) do dne zvolení nového arbitra nebo zástupce arbitra nepřesáhlo 2 měsíce.“.
3. V § 5 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Arbitr předkládá Poslanecké sněmovně jedenkrát ročně, a to vždy do 31. března za uplynulý kalendářní rok, zprávu o své činnosti, která obsahuje rovněž informaci o nákladech vynaložených na zajištění výkonu činnosti stanovených v § 1 odst. 2.“.
4. V § 6 se slovo „Funkce“ nahrazuje slovy „Výkon funkce“ a slovo „neslučitelná“ se nahrazuje slovem „neslučitelný“.
5. V § 6 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Výkon funkce arbitra a zástupce arbitra je neslučitelný též s jinou výdělečnou činností, s výjimkou správy vlastního majetku a činnosti vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké, není-li taková činnost na újmu výkonu funkce a její důstojnosti a neohrožuje-li důvěru v nezávislost a nestrannost výkonu funkce.
(3) Výkon funkce arbitra nebo zástupce arbitra končí dnem, kdy
a) uplynulo jeho funkční období,
b) nabyl právní moci rozsudek soudu, kterým byl arbitr nebo zástupce arbitra odsouzen pro úmyslný trestný čin,
c) bylo předsedovi Poslanecké sněmovny doručeno písemné prohlášení arbitra nebo zástupce arbitra, že se své funkce vzdává,
d) arbitr nebo zástupce arbitra zemřel, nebo ke dni, ke kterému byl prohlášen za mrtvého.
(4) Po dobu výkonu funkce se na arbitra nebo
 
 Nahoru