55/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 55/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 7. září 2018 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 15. listopadu 2018.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinností pro držitele diplomatických pasů

Vláda České republiky a vláda Indické republiky (dále jen „strany“).
vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy.
berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Indické republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů.
2. Občané Indické republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřekračující maximální povolenou délku krátkodobého pobytu, tedy devadesát (90) dnů v jakémkoliv období sto osmdesáti (180) dnů. Touto Dohodou není dotčena maximální doba pobytu povolená na území členských států podle schengenského acquis.
Článek 2
1. Občané státu jedné strany, kteří jsou držitelé platných diplomatických pasů a jsou přiděleni jako členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum.
2. Odstavec 1 tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států stran a držiteli platných diplomatických pasů.
Článek 3
Občané uvedení v článku 1 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní dopravu.
Článek 4
Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této Dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé strany jeho vnitrostátní právní řád.
Článek 5
Každá ze stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.
Článek 6
Občané státu strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé
 
 Nahoru