Input:

R 55/1965 (tr.); Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředky Garance

č. 55/1965 Sb. rozh. tr.
K výkladu ustanovení § 127 odst. 1 tr. zák. o trestném činu porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky ve vztahu k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 17. srpna 1965 - 3 Tz 37/65.)
Rozsudkem okresního soudu v Plzni-sever ze dne 26. března 1965 sp. zn. 1 T 23/65, který se stal pravomocným už u soudu prvního stupně, byl obviněný A. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzen k podmíněnému trestu odnětí svobody na 6 měsíců. Tohoto trestného činu se dopustil obviněný podle zjištění okresního soudu tím, že přesně v nezjištěné době v měsíci červnu 1964 a listopadu 1964 jako vedoucí mísírny krmiv ZNZP Plasy v Městě Touškově vydal JZD Malešice kolem 60 q krmné směsi v hodnotě kolem 15 000,- Kčs z přebytků, které mu vznikly v mísírně a toto množství krmiva nebylo řádně proúčtováno.
Obvinění B. a C. byli pak tímtéž rozsudkem uznáni vinnými trestným činem podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a) tr. zák. a odsouzeni každý k podmíněnému trestu odnětí svobody na 4 měsíce. Uvedeného trestného činu se podle zjištění okresního soudu dopustili tím, že v přesně nezjištěné době v měsíci červnu 1964 v Městě Touškově přijali po dohodě o obviněným A. pro JZD Malešice asi 6 - 8 q směsi a obviněný B. sám pak přijal v měsíci červnu a listopadu 1964 zbytek krmné směsi do množství nejméně 60 q, ač věděli, že jde o krmnou směs z přebytků mísírny krmiv v Městě Touškově a že tato krmná směs nebyla nikde proúčtována.
Ke stížnosti pro porušení zákona, podané generálním prokurátorem, Nejvyšší soud rozsudek okresního soudu zrušil a tomuto soudu přikázal věc znovu projednat a rozhodnout.
Z odůvodnění:
Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 tr. ř. na podkladě stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, jež mu předcházelo a shledal, že napadeným rozhodnutím byl porušen zákon.
Okresní soud správně zjistil skutkový stav ohledně všech obviněných, neboť tento odpovídá výsledkům trestního řízení a provedeným důkazům. Správná skutková zjištění však okresní soud nesprávně posoudil po stránce právní.
Ze spisu lze zjistit, že obviněný A., který trestnou činnost zcela doznal, na svoji obhajobu, která nebyla ničím vyvrácena, uvedl, že jako vedoucí mísírny krmiv ZNZP zjistil v průběhu roku 1964 vznik přebytku krmivových směsí, chtěl se jednak tohoto přebytku zbavit, aby jej nemusel vykazovat, jednak chtěl pomoci JZD Malešice, které mělo nedostatek krmiv, přičemž nesledoval nějaké vlastní obohacení nebo prospěch. Funkcionářům JZD Malešice skladníku B. a zootechniku C. nabídl přebytky krmivové směsi bez jakékoliv úhrady a bez proúčtování. Spoluobvinění B. a C., kteří rovněž trestnou činností doznali, obhajobu obviněného zcela potvrdili s tím, že přes vědomost o nesprávnosti svého počínání přebytky krmiv po dohodě