Input:

55/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana Garance

č. 55/1962 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. května 1962
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Dne 23. listopadu 1960 byla v Akkře podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 1. března 1962. Schválení Dohody vládou Československé socialistické republiky bylo sděleno nótou ze dne 14. března 1962 vládě Republiky Ghana a její schválení vládou Republiky Ghana rovněž nótou ze dne 14. března 1962.
Podle svého článku 10 Dohoda nabyla platnosti dnem 14. března 1962.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Republiky Ghana (nazývané dále v této Dohodě jako „smluvní strany”), přejíce si rozvíjením spolupráce ve všech oblastech kultury, školství, vědy a umění rozšiřovat a upevňovat styky mezi oběma zeměmi založené na vzájemném přátelství a porozumění, rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany budou podporovat rozvoj kulturních styků mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturního bohatství obou zemí a pokroku dosaženého v oblasti kultury, školství, vědy a umění.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, zdravotními, uměleckými a společenskými organizacemi a institucemi obou zemí a za tím účelem budou zejména usnadňovat vzájemné vysílání vysokoškolských profesorů, učitelů odborných škol a jiných osob v oblasti školství, vědy a kultury, jakož i umělců a studentů.
Článek 3