Input:

č. 55/1961 Sb. rozh., Garance

č. 55/1961 Sb. rozh.
Účelem exekučního řízení je provést výkon rozhodnutí, které jako exekuční titul tvoří základ vedené exekuce, a nikoliv rozhodovat o důvodnosti nároku, který nebyl předmětem nalézacího řízení. Okolnosti týkající se důvodnosti nároku nemohou být proto uplatněny ani námitkami proti exekuci podle § 441 o. s. ř. ani postupem podle § 436 o. s. ř.
(Rozhodnutí městského soudu v Praze z 15. prosince 1960, 11 Co 466/60)
Obvodní soud pro Prahu 4 zamítl námitky povinné strany proti exekuci vyklizením provozovny povolené usnesením tohoto soudu. Soud námitkám nevyhověl, poněvadž došel k názoru, že okolnosti, uplatněné povinnou stranou nemohou býti předmětem námitek ve smyslu § 441 o. s. ř.
Městský soud v Praze rozhodnutí soudu první stolice potvrdil.
Z odůvodnění:
Exekuční titul, podle něhož se exekuce vyklizením vede, vznikl v řízení o přivolení k výpovědi, vedeném k návrhu nynějšího vymáhajícího věřitele A., proti povinné straně B. o přivolení k výpovědi z důvodů § 4 nař. čís. 179/1950 Sb. Exekuce byla povolena proti podniku C. v důsledku toho, že bylo podle § 436 o. s. ř. prokázáno, že závazek z exekučního titulu přešel na právnickou osobu.
Povinná strana se domnívá, že okolnosti, které ve smyslu § 441 o. s. ř. způsobily zánik vymáhaného nároku nebo alespoň brání jeho vymahatelnosti, záležejí v tom, že převzetím provozovny, o jejíž vyklizení jde, byly současně uloženy tomuto ústavu úkoly, jejichž řádné plnění předpokládá státní plán, a to úkoly mimořádné důležitosti pro hospodářství celého státu.
Tyto okolnosti nemohly být předmětem zkoumání v řízení, v němž exekuční titul vznikl, již z toho důvodu, že se týkají právních vztahů mezi jinými subjekty, nežli byli účastníci nalézacího řízení. Přezkoumávat tyto okolnosti a vyvodit z nich příslušné právní důsledky, by znamenalo provádět ve vykonávacím řízení nikoliv výkon rozhodnutí, který