Input:

55/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení, platné do 30.6.1979 Archiv

č. 55/1960 Sb., Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení, platné do 30.6.1979
Vyhláška
ministerstva energetiky a vodního hospodářství
ze dne 27. dubna 1960,
kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
Ministerstvo energetiky a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a Ústřední radou odborů podle § 10 odst. 1 vládního nařízení č. 53/1952 Sb., o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení:
Čl. I
Povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob
§ 1
(1)  Výrobci jsou povinni předkládat Ústavu technického dozoru (dále jen „Ústav”) ke schválení konstrukční podklady parních kotlů (parních generátorů) s konstrukčním přetlakem přes 16 atp, tlakových nádob stabilních s nejvyšším pracovním přetlakem přes 25 atp, kovových tlakových nádob k dopravě plynů se zkušebním přetlakem přes 33 atp a všech kovových tlakových nádob k dopravě čpavku a chlóru; rozsah a druh těchto konstrukčních podkladů stanoví příslušné předpisy.1)
(2)  Povinnost podle odstavce 1 se však týká jen těch zařízení, jejichž konstrukce se podstatně liší od konstrukcí Ústavem již schválených; v případě pochybnosti, zda jde o podstatnou odlišnost, vyžádá si výrobce závazné stanovisko Ústavu.
§ 2
(1)  Výrobci provedou po dohotovení parních kotlů (parních generátorů) a tlakových nádob stabilních jejich stavební a první tlakové zkoušky; tyto zkoušky mohou provést též montážní závody, pokud k tomu mají od výrobce písemný souhlas. Výrobci jsou dále povinni vyhotovit a dodat pro tato vyrobená zařízení revizní knihy.2)
(2)  Po úspěšné stavební a první tlakové zkoušce označí výrobce, popřípadě montážní závod nýty továrního štítku a pojistné ventily kulatým ocelovým razidlem o průměru 10 mm se svým znakem, popřípadě zkráceným názvem závodu; rovněž potvrdí revizní knihy svým podpisem a opatří je kulatým razítkem o průměru 35 mm se stejným označením.
(3)  Zkoušky a úkony podle odstavců 1 a 2 provádějí odborní zaměstnanci oddělení technické kontroly (OTK) výrobce, popřípadě montážního závodu, jejichž kvalifikace byla Ústavem ověřena.
(4)  U parních kotlů (parních generátorů) a tlakových nádob stabilních uvedených v § 1 odst. 1 jsou výrobci, popřípadě montážní závody povinni ohlásit termín stavební a první tlakové zkoušky Ústavu, a to alespoň 14 dnů předem, aby se mohl těchto zkoušek svým orgánem zúčastnit.
§ 3
K zajištění bezpečného, spolehlivého a hospodárného provozu parních kotlů (parních generátorů) a tlakových nádob stabilních jsou jejich provozovatelé