Input:

č. 55/1960 Sb. rozh., Garance

č. 55/1960 Sb. rozh.
Pro otázku náhrady škody způsobené tím, že zaměstnanec na sebe převedl zboží odcizené z majetku v socialistickém vlastnictví, je rozhodující celá hodnota na něho převedeného zboží, nikoli jen výtěžek, jehož zaměstnanec nabyl prodejem věcí pocházejících z trestného činu.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 19. dubna 1960, 2 Cz 25/60.)
Žalující národní podnik domáhal se na žalované zaměstnankyni zaplacení částky 2180 Kčs jako náhrady škody, způsobené tím, že nakoupila od vedoucího pekárny žalujícího podniku zboží v hodnotě 2160 Kčs, které jmenovaný odcizil ke škodě žalujícího podniku a prodal žalované za ceny nižší, než byla stanovena ceníkem stát. maloobchodních cen. Pro toto jednání byla žalovaná odsouzena pravomocným rozsudkem trestního soudu a to pro trestný čin podle § 245, odst. 1 písm. c) tr. zák. Žalující podnik domáhal se náhrady plné hodnoty zboží vedoucím pekárny odcizeného a žalovanou odkoupeného po odečtení částky, kterou mu žalovaná již uhradila.
Lidový soud v Duchcově žalobě nevyhověl. Podle jeho názoru není žalovaná povinna nahradit žalobci celou hodnotu převzatého odcizeného zboží, nýbrž jen rozdíl, jímž byla neoprávněně obohacena. Porušil-li vedoucí pekárny svoji povinnost, když žalované zboží vůbec prodal, není žalovaná v tomto směru spolupachatelkou a není s ním solidárně odpovědná za celou škodu, ale jen za tu část škody, která je vyjádřena rozdílem mezi cenou zboží a tím, co za ně žalovaná vedoucímu pekárny skutečně zaplatila. Tento rozdíl pak žalovaná žalobci uhradila.
Krajský soud v Ústí n/Lab. odvolání žalobce nevyhověl a rozsudek soudu prvé stolice potvrdil. K vývodům prvého soudu dodal, že žalovaná tím, že potraviny od vedoucího pekárny kupovala, žalobci žádnou škodu nezpůsobila, neboť ta mu vznikla již tím, že zboží bylo vedoucím pekárny odcizeno, odcizení zboží se však žalovaná žádný způsobem nezúčastnila.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu, že rozhodnutími obou soudů byl porušen zákon.
Odůvodnění:
Soud prvé i druhé stolice vycházel sice ze správného zjištění, že žalovaná nebyla trestně stíhána ani odsouzena jako spolupachatelka trestného činu spáchaného vedoucím pekárny, nýbrž že byla odsouzena jako podílnice podle § 245, odst. 1 písm. c) tr. zák., že