Input:

R 55/1960 (tr.); Přitěžující okolnost. Pomoc. Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Výdělečnost Garance

č. 55/1960 Sb. rozh. tr.
Ustanovení § 76 odst. 4 tr. zák. vyžaduje opatření zdroje příjmů u pachatele, nikoliv u někoho jiného. Pokud se proto pachatel ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví sám neobohatí, nemůže se dopustit rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví výdělečně ve smyslu § 245 odst. 2 písm. a) tr. zák.
Účastenství obžalovaného na trestné činnosti vedoucího výkupního skladu by bylo možno jinak posoudit jako spolupachatelství, avšak vzhledem k tomu, že obžalovaný svým účastenstvím umožňoval, aby se vedoucí skladu obohacoval ke škodě majetku výkupního podniku po výdělečném způsobu, nutno trestnou činnost obžalovaného posoudit jako pomoc k trestnému činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 30. srpna 1960 - 8 Tz 6/60)
Obžalovaný v létech 1953 a 1954 po vzájemné dohodě s vedoucím výkupního skladu jako soukromý zemědělec si nechal administrativně propsat dodávku celkem 40 q obilovin, které nedodal, ale ponechal si je pro vlastní potřebu, čímž umožnil, aby se vedoucí skladu obohatil o částku asi 12 000 Kčs ke škodě výkupního podniku a od r. 1957 do r. 1959 ve Švermově jako soukromý zemědělec a později jako člen JZD měl v držení asi o 1 ha orné půdy více, která mu byla přenechána od různých občanů, při čemž změnu držby neohlásil radě MNV, takže nemohla být provedena změna jeho povinných zemědělských výrobků a výtěžky z uvedené plochy si nechal pro sebe.
Lidový soud v Kladně uznal obžalovaného vinným trestnými činy rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák. a ohrožení plánování a kontroly plnění plánu podle § 138 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 (tři) roky a k peněžitému trestu ve výši 10 000 Kčs, v případě jeho nedobytnosti k náhradnímu trestu odnětí svobody na 2 (dva) roky. Podle §§ 24, 25 tr. zák. soud povolil odsouzenému podmíněný odklad výkonu hlavního trestu odnětí svobody na zkušební dobu 5 (pěti) let.
Tento rozsudek nabyl právní moci.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu v Kladně ve výrocích o vině trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák. a o trestu a lidovému soudu v Kladně nařídil, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda Nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona vytkl jednak, že byl nesprávně odložen výkon trestu odnětí svobody převyšujícího dvě léta, jednak, že výrok o vině trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zák. není opřen o dostatečná skutková zjištění.
Nejvyšší soud přezkoumal napadený rozsudek i řízení mu předcházející v rozsahu uvedeném v § 293 odst. 1 tr. ř. a shledal, že zákon byl porušen.
Podle § 24 odst. 1 tr. zák. soud odloží podmíněně výkon trestu odnětí svobody nepřevyšujícího dvě léta, má-li vzhledem k předchozímu životu pachatele a k okolnostem případu zato, že