Input:

55/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963 Archiv

č. 55/1958 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, platné do 7.5.1963
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 28. srpna 1958
o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Dne 1. dubna 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.
Vláda Dohodu schválila dne 4. června 1958. Schválení Dohody příslušnými sovětskými orgány bylo sděleno nótou ze dne 11. června 1958 a její schválení vládou Československé republiky bylo sděleno nótou ze dne 9. července 1958.
Podle svého článku 10 Dohoda nabyla účinnosti dnem 9. července 1958.
České znění Dohody se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů.1)
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 55/1958 Sb.,
o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví.
DOHODA
mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Vláda Československé republiky a vláda Svazu sovětských socialistických republik za účelem rozvoje spolupráce mezi celními orgány obou zemí rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a jmenovaly proto svými zmocněnci:
vláda Československé republiky
Stanislava Saura, vedoucího Ústřední celní správy,
vláda Svazu sovětských socialistických republik
Andreje Morozova, vedoucího Hlavní celní správy,
kteří vyměnivše si plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Celní orgány Smluvních stran při provádění kontroly zavazadel, zboží, dopravních prostředků, jakož i platidel a devizových hodnot, přepravovaných přes společné státní hranice, budou si vzájemně poskytovat pomoc za účelem zachování zákonů a jiných právních předpisů obou zemí týkajících se celních otázek.
Celní správy Smluvních stran si během tří měsíců poté, co tato Dohoda nabude platnosti, vymění všechny zákonné předpisy týkající se celních otázek a jiné právní předpisy vztahující se k otázkám upraveným touto Dohodou a v budoucnu si budou neprodleně podávat zprávy o všech změnách nebo zrušení uvedených předpisů a rovněž tak o všech nově vydaných takovýchto předpisech.
Článek 2
Přeprava zavazadel, zboží a dopravních prostředků, jakož i platidel a devizových hodnot přes společné státní hranice Smluvních stran se bude provádět přes pohraniční přechody