Input:

R 55/1956; Garance

č. 55/1956 Sb. rozh. obÄŤ.
Podiel odporcu nemožno pri rozdelení spoluvlastníctva podľa § 140 obč. zák. prikázať navrhovateľovi, domáhajúcemu se rozdelenia spoluvlastníctva. Súhlas navrhovateľa nie je rozhodný.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 11. novembra 1955, Cz 455/55.)
Účastníci konania sú spoluvlastníkmi domu pozostávajúceho z jednej izby, kuchyne, komory, ďalej komôrky, maštale, šopy ako aj zo záhrady, pričom navrhovateľ vlastní 3/s, kým odporca 2/5.
Navrhovateľ žiadal zrušiť spoluvlastníctvo k tejto nehnuteľnosti jej predajom na verejnej dražbe a rozvrhnutím výťažku, keďže reálne ju rozdeliť so zreteľom na jej povahu a spoluvlastnícke podiely nemožno, poprípade žiada, aby mu bol prikázaný spoluvlastnícky podiel odporcu za náhradu. Odporca nesúhlasil s predajom nehnuteľnosti na verejnej dražbe a rozvrhnutím výťažku, navrhol však, aby jemu bol prikázaný spoluvlastnícky podiel navrhovateľa za náhradu.
Ľudový súd v Malackách rozhodol tak, že nariadil zrušenie spoluvlastníctva predajom nehnuteľnosti na verejnej dražbe a rozvrhom výťažku. Ľudový súd dôvodí tým, že rozhodol sa pre tento spôsob zrušenia spoluvlastníctva preto, lebo účastníci žijú približne v rovnakých pomeroch.
Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok ľudového súdu a v odôvodnení uviedol, že ani jeden zo spoluvlastníkov nesúhlasil s tým, aby jeho podiel bol prikázaný druhému spoluvlastníkovi a ani všeobecný záujem nevyžaduje, aby jeden z účastníkov vlastnil celú nehnuteľnosť, a chce dať obom účastníkom poprípade aj tretej osobe možnosť dom kúpiť.
Najvyšší súd rozhodol na sťažnosť pre porušenie zákona podanú generálnym prokurátorom, že rozsudkami Krajského súdu v Bratislave a Ľudového súdu v Malackách bol porušený zákon.
Odôvodnenie:
Z ustanovení § 140 obč. zák. plynie, že sa zrušenie spoluvlastníctva má predovšetkým vykonať rozdelením spoločnej veci, okrem prípadu, že by to bolo nemožné, alebo by rozdelením bol ohrozený všeobecný záujem, alebo že by vznikla jej rozdelením spoluvlastníkom nepomerná ujma. Ak by reálne rozdelenie z týchto dôvodov