Input:

55/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb. o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb. Archiv

č. 55/1955 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb. o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. listopadu 1955,
kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1933 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 14 zákona č. 56/1952 Sb. o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků (dále jen „zákon”):
Čl. 1.
Vládní nařízení č. 114/1953 Sb., ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 odst. 2 písm. b) zní:
„b)  sláma čiroku metlového.”
2. § 6 odst. 4 zní:
„(4)  Chovatelům hospodářských zvířat, kteří nejsou držiteli zemědělské půdy, se vyměřují povinné dodávky:
a)  vepřového masa, provozují-li soukromou výkrmnu prasat;
b)  drůbeže, provozují-li soukromou drůbežárnu s výkrmem drůbeže;
c)  vajec, provozují-li soukromou drůbežárnu s výrobou vajec;
d)  mléka podle počtu chovaných krav;
e)  ovčí vlny z každého kusu ovčího bravu.”
3. § 8 odst. 3 zní:
„(3)  Z výměry zemědělské půdy rozhodné pro vyměření povinné dodávky sena se vyjímají plochy uvedené v odstavci 2 písm. a) až ch).”
4. § 11 odst. 4 se mění a zní:
„(4)  Pro zemědělské závody jednotlivě hospodařících rolníků, které jsou v dočasné správě místních národních výborů, po případě na kterých dočasně hospodaří strojní a traktorové stanice, platí dodávkové normy pro jednotlivě hospodařící rolníky, a to nejvýše s výměrou zemědělské půdy od 5 do 10 ha.”
5. § 18 se mění a zní:
㤠18.
(1)  Jednotlivě hospodařícím rolníkům, kterým byla výkonným orgánem místního národního výboru přikázána půda do užívání nebo kteří se smluvně zavázali nejméně na dobu šesti let k obhospodařování ladem ležící půdy nebo málo produktivní půdy ve státním socialistickém vlastnictví, se vyměří povinné dodávky podle dodávkových norem platných pro skupinu,