Input:

č. 55/1954 Sb. rozh. obÄŤ., Garance

č. 55/1954 Sb. rozh. obÄŤ.
Účastník, který vzal návrh (opravný prostředek) podie § 396 o. s. ř. zpět, může jej – pokud neuplynula zákonem stanovená lhůta k podaní tohoto opravného prostředku – podat znovu. Tomu nehrám ani skutečnost, že soud přiznal zpětvzetí návrhu účinnost.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 9. února 1954, Cz 528/53.)
Navrhovatel podal do výmeru nositele pojištění, jímž bylo rozhodnuto o jeho nároku na starobní důchod, opravný prostředek, který pak vzal zpět. Lidový soud přiznal tomuto zpětvzetí účinnost podle § 72 o. s. ř. a řízení zastavil. Ještě před tím, než prošla lhůta stanovená § 396 odst. 2 o. s. ř. k podání opravného prostředku, podal navrhovatel proti témuž výměru opravný prostředek znovu.
Lidový soud civilní v Praze o opravném prostředku jednal a rozhodl ve věci samé.
Krajský soud v Praze z podnětu odvolání navrhovatele rozsudek soudu prvé stolice a dosavadní řízení zrušil a opravný prostředek odmítl. Krajský soud vycházel přitom z názoru, že vzhledem k pravomocnému usnesení prvého soudu, jímž byla zpětvzetí návrhu přiznána účinnost, jde o věc pravomocně rozhodnutou ve smyslu § 57 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a že proto prvý soud pochybil, když na podkladě nového opravného prostředku podaného do téhož výměru jednal ve věci samé a rozhodl.
Nejvyšší soud rozhodl ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu, že usnesením krajského soudu byl porušen zákon, usnesení to zrušil a vrátil věc krajskému soudu k novému jednání a rozhodnutí.
Z odůvodnění:
Podle § 394 odst. 1 o. s. ř. rozhodují soudy o opravných prostředcích proti výměrům Ústřední národní pojišťovny a Státního úřadu důchodového zabezpečení, pokud řízení o opravných prostředcích není upraveno jinak. Podle § 396 odst. 1 o. s. ř. podává se opravný prostředek proti těmto výměrům návrhem s náležitostmi podle § 43 o. s. ř. Důvodová zpráva k § 394 o. s. ř. poznamenává, že označení opravný prostředek je nejvhodnějším vyjádřením myšlenky, že toto řízení je vlastně opravným řízením proti výměrům správním, v němž se tyto výměry přezkoumávají. Podle toho se návrh na zahájení tohoto řízení shoduje ve své povaze s návrhem na zahájení řízení před soudem prvé stolice podle § 42 o. s. ř. Rozdíl je v tom, že předpokládá vydání příslušného správního výměru a že jej nutno podat v určité lhůtě zákonem stanovené (§ 396 odst. 2 o. s. ř.). Jinak však platí o něm a o řízení, jež se na jeho podkladě zahajuje s odchylkami a doplňky hlavy desáté, společná